ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Добробут" за ЄДРПОУ 03765565

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4078 0 8847 1126 2888 0 0 16939
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4078 0 8847 1126 2888 0 0 16939
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 5281 0 0 5281
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 2588 0 -2588 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 -300 0 0 -300
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 2588 0 2393 0 0 4981
Залишок на кінець року 4300 4078 0 11435 1126 5281 0 0 21920

Примітки: Станом на 31.12.2016 року до складу власного капiталу входять: " Зареєстрований капiтал - 4078 тис.грн. " Додатковий капiтал - 11435 тис.грн. " Резервний капiтал - 1126 тис.грн. " Нерозподiлений прибуток 5281ис.грн. Разом власний капiтал складає в сумi 21920тис.грн. Товариством, прибуток минулого перiоду в сумi- 2888тис.грн. використано на : збiльшення дода-ткового капiталу в сумi 2588тис.грн. та на резерв вiдпусток працiвникам Товариства в сумi 300тис.грн. В фiнансовому звiтi (Балансi) вiдображено прибуток в сумi 5281тис.грн., це прибуток звiтного перiоду що вiдповiдає облiку. В процесi аудиту було встановлено, що станом на 31.12.2016 року ПрАТ " Добробут" є власником майна, яке належить йому на правах власностi, наявнiсть якого пiдтверджується регiстрами бухгалтерського облiку. Формування iнформацiї про Зареєст-рований капiтал здiйснюється у вiдповiдностi з П(с)БО №1 "Баланс". Розмiр внескiв власникiв вi-дображений на рахунку 40 "Зареєстрований капiтал", який складається з вартостi основних та обо-ротних активiв вiдображено в ряд.1400 (рах. 40) балансу Товариства станом на 31.12.2016 року. вiдповiдає установчим документам ПрАТ " Добробут" який сформований в повному обсязi та своєчасно.


Керівник

 

(підпис)

Мезник Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мартин Алла Вiкторiвна