ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Добробут" за ЄДРПОУ 03765565

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 31133 28514
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 24026 ) ( 25318 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
7107 3196
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 315 3067
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1161 ) ( 2265 )
Витрати на збут 2150 ( 420 ) ( 401 )
Інші операційні витрати 2180 ( 136 ) ( 205 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
5705 3392
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 424 ) ( 504 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
5281 2888
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
5281 2888
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5281 2888

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 21278 16493
Витрати на оплату праці 2505 3842 2655
Відрахування на соціальні заходи 2510 845 987
Амортизація 2515 52 74
Інші операційні витрати 2520 3817 3099
Разом 2550 29834 23308

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 4078500 4078500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4078500 4078500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.2451882 0.386907
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.2451882 0.386907
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Чистий Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї на 31.12.2016 року вiдображений у Формi № 2-м, "Звiт про фiнансовi результати", вiдповiдно до П(С)БО № 3, що вiдповiдає даним Головної книги i складає без ПДВ - 31448тис.грн., облiк якого ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО № 15 "Дохiд". Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi, одержаної Товариством вiд реалiзацiї. Витрати пiдприємства в 2016 роцi визнано витратами звiтного року згiдно зi ст.4 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". За даними звiтностi Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,робiт,послуг) станом на 31.12.2016 року складає в сумi 24026тис.грн.,адмiнiстративнi втрати складають 1161тис.грн Iншi операцiйнi витрати - 136тис.грн. Витрати на збут- 420тис.грн. та фiнансовi витрати 424тис.грн. За-гальна сума витрат складає - 26167 тис.грн. Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi за звiтний 2016 рiк складає в сумi 5281тис.грн. Товариством в порiвняннi з минулим перiодом отримано значно бiльший дохiд, цим обумовленно отримання прибутку в вищевказанiй сумi. На думку аудитора пiд час перевiрки одержана достатня кiлькiсть доказiв для пiдтвердження того, що облiк доходiв в бухгалтерському облiку ведеться згiдно з вимогами П(С)БО № 15 "Доходи", а облiк витрат вiдповiдає вимогам П(С)БО № 16 "Витрати", отже цi показники достовiрно вiдобра-женi в фiнансовiй звiтностi.


Керівник

 

(підпис)

Мезник Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мартин Алла Вiкторiвна