ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Добробут" за ЄДРПОУ 03765565
Територія   за КОАТУУ 4821482401
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур за КВЕД 01.11
Середня кількість працівників1 82    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 55444 Миколаївська область с. Миролюбiвка Молодiжна, 1, т.(05131) 9-32-43
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 11973 12872
первісна вартість 1011 16963 17659
знос 1012 4990 4787
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 141 141
первісна вартість 1021 141 141
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 12114 13013
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4538 8170
Виробничі запаси 1101 2613 6181
Незавершене виробництво 1102 1899 1950
Готова продукція 1103 26 39
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 225 180
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 1647
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0
з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 381 1527
Готівка 1166 0 69
Рахунки в банках 1167 0 312
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 5144 11524
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 17258 24537

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4078 4078
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 8847 11435
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 1126 1126
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2888 5281
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 16939 21920
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 158 132
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 158 132
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 2000
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 0
за розрахунками з бюджетом 1620 5 300
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 37 6
за розрахунками з оплати праці 1630 119 179
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 161 2485
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 17258 24537

Примітки: В бухгалтерському облiку основнi засоби згрупованi вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 та ПК. Об`єкти основних засобiв в Товариствi визнанi активом, є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає в май-бутньому економiчнi вигоди вiд їх використання i вартiсть їх станом на 31.12.2016 року визначена достовiрно. Одиницею облiку основних засобiв є iнвентарний об'єкт основних засобiв. Станом на 31.12.2016 року за даними балансу вартiсть основних засобiв складає: - первiсна вартiсть - 17659тис. грн. знос - ( 4787 тис.грн.) залишкова вартiсть - 12872 тис.грн. В звiтному перiодi має мiсце придбання основних засобiв на суму-1206,тис.грн.це транспортнi засо-би. Вибуло на суму 510тис.грн. де знос складає 255тис.грн. Амортизацiя (знос) основних засобiв в бухгалтерському облiку нараховується за прямолiнiйним методом с урахуванням норм амортизацiйних вiдрахувань, якi встановленi Податковим кодексом України. Вiдповiдно до вимог П(с)БО7, метод нарахування амортизацiї в бухгалтерському облiку вiдповiдає методу податкового законодавства. У звiтному 2016 роцi амортизацiя зменшилась за ра-хунок вибуття основних засобiв та складає на 203 тис.грн. менше. Данi балансу вiдповiдають даним головної книги, яка 'рунтується на аналiтичному та синтетичному облiку складеними на 31.12.2016року. Аудитор вважає, що отримав певну кiлькiсть доказiв про достовiрну вартiсть основних засобiв в Балансi статтi "Основнi засоби", якi Товариству в процесi використання приносять економiчнi ви-годи, тому аудитор має думку, щодо достовiрностi вiдображення в фiнансовiй звiтностi статтi основнi засоби та нарахування амортизацiї як в податковому, так i в бухгалтерському облiку. Довгостроковi бiологiчнi активи 141тис.грн. це продуктивна худоба. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку та даним статтям вiдображе-ним у фiнансовiй звiтностi. ОБОРОТНI АКТИВИ На дату складання Балансу станом на 31.12.2016р. оборотнi активи включають: Запаси- 8170тис.грн.; це виробничi запаси 6181тис.грн., незавершене виробництво 1950тис.грн.та готова продукцiя 39тис.грн. Бiологiчнi активи 180тис.грн..-це тварини на вирощуваннi та ви-годiвлi Дебiторська заборгованiсть; за товари та послуги- 1647тис.грн. яка виникла взвiтному перiодi. Грошовi кошти-1527 тис.грн. Запасами визнанi активи, щодо яких iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть буде достовiрно визначена. Облiк запасiв ведеться вiдповiдно до вимог П(с)БО № 9 "Запаси". Залишки на кiнець року пiдтверджу-ються результатами проведеної iнвентаризацiї матерiально-вiдповiдальних осiб. Облiк дебiторсь-кої заборгованостi ведеться згiдно з П(с)БО 10, яка пiдтверджена актами звiрок розрахункiв. Без-надiйної та сумнiвної дебiторської заборгованостi немає. При визначеннi та оцiнцi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Товариством не проводився розрахунок резерву сумнiв-них боргiв, виходячи заналiзу латоспроможностi дебiторiв, або на пiдставi класифiкацiї дебiторсь-кої заборгованостi. Ненарахування резерву сумнiвних боргiв може призвести в майбутньому до збиткiв при неповерненнi сумнiвної дебiторської заборгованостi. На думку Аудитора, вiдображення роздiлу Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариства "Активи" в сумi 24537тис.грн. визначено вiрно. За звiтний перiод пiдсумок активу балансу збiльшився на 7279тис.грн. вiд пiдсумку балансу на початок року. Це свiдчить про збiльшення Товариством господарського обороту. 2.9. ОБЛIК ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ Станом на 31.12.2016 року до складу власного капiталу входять: " Зареєстрований капiтал - 4078 тис.грн. " Додатковий капiтал - 11435 тис.грн. " Резервний капiтал - 1126 тис.грн. " Нерозподiлений прибуток 5281ис.грн. Разом власний капiтал складає в сумi 21920тис.грн. Товариством, прибуток минулого перiоду в сумi- 2888тис.грн. використано на : збiльшення дода-ткового капiталу в сумi 2588тис.грн. та на резерв вiдпусток працiвникам Товариства в сумi 300тис.грн. В фiнансовому звiтi (Балансi) вiдображено прибуток в сумi 5281тис.грн., це прибуток звiтного перiоду що вiдповiдає облiку. В процесi аудиту було встановлено, що станом на 31.12.2016 року ПрАТ " Добробут" є власником майна, яке належить йому на правах власностi, наявнiсть якого пiдтверджується регiстрами бухгалтерського облiку. Формування iнформацiї про Зареєст-рований капiтал здiйснюється у вiдповiдностi з П(с)БО №1 "Баланс". Розмiр внескiв власникiв вi-дображений на рахунку 40 "Зареєстрований капiтал", який складається з вартостi основних та обо-ротних активiв вiдображено в ряд.1400 (рах. 40) балансу Товариства станом на 31.12.2016 року. вiдповiдає установчим документам ПрАТ " Добробут" який сформований в повному обсязi та своєчасно. Аудитор пiдтверджує адекватнiсть формування зареєстрованого капiталу. Послуги зберiгача Цiнних паперiв надає ПАТ Комерцiйний банк "ПРИВАТБАНК", Договором про вiдкриття та обслугувування рахунку цiнних паперiв за № ЕМ-17/11 вiд 01.07.2014р. Укладеного ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та ПАТ "Добробут" депозитарна установа на-дає послуги щодо вiдкриття та обслуговування рахунку з цiнних паперiв. Розрахунок забезпеченостi Зареєстрованого капiталу чистими активами станом на 31.12.2016 року тис. грн. Рiк Активи ряд.1300 Б Поточнi зобо-в`язання ряд 1695 Б Забезпечення наступних витрат i пла-тежiв ряд. 1595Б Всього Чистi ак-тиви Статутний капiтал ряд. 1400 Б Власний капiтал ряд.1495 Б 2016 24537 2485 132 21920 4078 21920 Встановлено, що власний капiтал Товариства станом на 31.12.2016р забезпечує чистi активи, що вiдповiдає вимогам ст.155. п.3. Цивiльного Кодексу України. Виводи: Товариство рентабельне. 2.10. ОБЛIК ДОВГОСТРОКОВИХ ТА ПОТОЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ За станом на 31.12.2016 року поточнi зобов`язання складають; короткостроковий кредит банку -2000тис.грн., за товари, роботи, послуги вiдсутнiй, з бюджетом заборгованiсть- 300тис.грн., зi страхуванням -6тис.грн.та, з оплати працi -179тис.грн. Облiк поточних зобов'язань ведеться згiд-но з П(с)БО 11 "Зобов'язання". Висновок: На пiдставi аналiзу балансу аудитор вважає, що отримав достатню кiлькiсть до-казiв про реальне вiдображення у фiнансовiй звiтностi статей балансу, кожна стаття станом на 31.12.2016року вiдповiдає конкретному виду активiв, зобов`язань або капiталу. Данi синтетичного облiку вiдповiдають даним Головної книги i статтям балансу.


Керівник

 

(підпис)

Мезник Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мартин Алла Вiкторiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.