ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2016
Кворум зборів** 99.71
Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзора за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 5. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2015 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2015 рiк. 6. Припинення повноважень Директора та Ревiзора Товариства. 7. Обрання Директора Товариства. 8. Обрання Ревiзора Товариства. 9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Рiшення i кiлькiсть голосiв "за", "проти", "утримався" щодо кожного проекту рiшення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування. Рiшення Зборiв з Питання №1 порядку денного: Проект рiшення: Передати повноваження лiчильної комiсiї за договором представниковi Депозитарної установи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Грабовенко Людмилi Анатолiївнi; умови Договору з Депозитарною установою затвердити. Результати голосування: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не голосували - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №2 порядку денного: Проект рiшення: Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2015 роцi задовiльною, звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк затвердити. Результати голосування: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не голосували - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №3 порядку денного: Проект рiшення: Звiт Наглядової ради за 2015 рiк затвердити. Результати голосування: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не голосували - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №4 порядку денного: Проект рiшення: Звiт Ревiзора за 2015 рiк затвердити. Результати голосування: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не голосували - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №5 порядку денного: Проект рiшення: 1. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт Товариства) за 2015 рiк. 2. Зберегти основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2016 роцi. 3. Чистий прибуток, отриманий за результатами звiтного року, розподiлити наступним чином: - 95% чистого прибутку спрямувати на збiльшення додаткового капiталу Товариства для придбання основних засобiв, капiтального ремонту та модернiзацiї основних засобiв, покращення матерiальної бази Товариства; - 5% чистого прибуткуспрямувати до резервного капiталу Товариства. 4. Дивiденди за результатами звiтного року не нараховувати та не виплачувати. Результати голосування: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не голосували - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №6 порядку денного: Проект рiшення: Припинити 19.04.2016 року повноваження Директора Товариства - Мезника Олександра Миколайовича та Ревiзора Товариства - Луганської Ганни Василiвни, якi були обранi на Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 17.05.2011 року. Результати голосування: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не голосували - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №7 порядку денного: Проект рiшення: Обрати Директором Товариства Мезника Олександра Миколайовича на термiн згiдно Статуту - 5 (п'ять) рокiв. Результати голосування: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не голосували - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №8 порядку денного: Проект рiшення: Обрати Ревiзором Товариства Луганську Ганну Василiвну на термiн згiдно Статуту - 5 (п'ять) рокiв. Результати голосування: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не голосували - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №9 порядку денного: Проект рiшення: 1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, граничний розмiр яких не перевищує 8 млн. грн., що мають наступний характер: " кредитнi та депозитнi угоди; " угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди будiвельного пiдряду; " лiзингу; " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi. 2. Визначення доцiльностi укладання угод щодо значних правочинiв покласти на Наглядову раду товариства. 3. Надати директору Товариства повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради. Результати голосування: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не голосували, недiйснi бюлетенi - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.