ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мезник Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 201860, 19.12.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження*** 1959
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Голова правлiння ЗАТ "Добробут"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016, 5 рокiв
9) опис Директор - одноосiбний виконавчий орган, без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом товариства. Обов'язок директора полягає у здiйсненнi керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi акцiонерного товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. До повноважень та обов'язкiв директора, вiдноситься, зокрема: здiйснення керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства; виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi Товариства; пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; прийняття рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фiнансових звiтiв; iнше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода за звiтний перiод - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової ради. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор ПрАТ "Добробут". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Швед Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 201247, 30.08.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження*** 1961
5) освіта*** Вища, Миколаївський сiльськогосподарський унiверситет
6) стаж роботи (років)*** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПрАТ "Добробут" , начальник мехзагону
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.03.2014, 3 роки
9) опис Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. До повноважень та обов'язкiв Голови Наглядової ради вiдноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа займає посаду: посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: голова Миролюбiвської сiльської ради (мiсцезнаходження: Миколаївська обл., Братский р-н, с. Миролюбiвка). Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: голова Миролюбiвської сiльської ради. Як Голова Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi Голови Наглядової ради. Винагорода за звiтний перiод за основним мiсцем роботи у Товариствi - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Немченко Свiтлана Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 636607, 05.12.1998, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження*** 1972
5) освіта*** Середня
6) стаж роботи (років)*** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПрАТ "Добробут", завiдуюча вiвцефермою
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.03.2014, 3 роки
9) опис Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена Наглядової ради. Винагорода за звiтний перiод за основним мiсцем роботи у Товариствi - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: ПрАТ "Добробут", завiдуюча вiвцефермою. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Немченко Лариса Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 947630, 23.12.1981, Братським РВ УВМС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження*** 1981
5) освіта*** Вища, Миколаївська фiлiя Європейського унiверситету
6) стаж роботи (років)*** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Завiдуюча бiблiотекою Миролюбiвської сiльради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.03.2014, 3 роки
9) опис Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена Наглядової ради. Винагорода за звiтний перiод за основним мiсцем роботи у Товариствi - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Завiдуюча бiблiотекою Миролюбiвської сiльради; бухгалтер ПрАТ "Добробут". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада* Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Луганська Ганна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 080853, 02.04.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження*** 1969
5) освіта*** Середньо-спецiальна
6) стаж роботи (років)*** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПрАТ "Добробут", Облiковець трудової бригади
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016, 5 рокiв
9) опис Повноваження Ревiзора полягають у здiйсненнi контролю фiнансово-господарської дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Обов`язки виконує одноосiбно, вiдповiдно до Статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв Ревiзора вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв i складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням Наглядової ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; -службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як Ревiзор, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi Ревiзора. Винагорода за звiтний перiод за основним мiсцем роботи у Товариствi - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Облiковець трудової бригади ПрАТ "Добробут". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мартин Алла Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 008095, 03.07.1995, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження*** 1964
5) освіта*** Середньо-спецiальна, Миколаївський кооперативний технiкум
6) стаж роботи (років)*** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПрАТ "Добробут", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016, Безстроково
9) опис Посадовi обов'язки Головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю посадової особи Товариства. Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю. Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету. Своєчасно i правильно складає звiти. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода за звiтний перiод - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства - змiна головного бухгалтера - вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням виконавчого органу Товариства. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Головний бухгалтер ПрАТ "Добробут". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорМезник Олександр МиколайовичЕО, 201860, 19.12.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.308661475.68012753086614000
Голова Наглядової радиШвед Володимир IвановичЕО, 201247, 30.08.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Член Наглядової радиНемченко Свiтлана МихайлiвнаЕО, 636607, 05.12.1998, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Член Наглядової радиНемченко Лариса ВiкторiвнаЕО, 947630, 23.12.1981, Братським РВ УВМС України в Миколаївськiй обл.000000
РевiзорЛуганська Ганна ВасилiвнаЕО, 080853, 02.04.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Головний бухгалтерМартин Алла ВiкторiвнаЕО, 008095, 03.07.1995, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Усього 3086614 75.6801275 3086614 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.