ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

119.04.20168000.00017258.00046.360
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 19.04.2016р. прийнято рiшення: 1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, граничний розмiр яких не перевищує 8 млн. грн., що мають наступний характер: • кредитнi та депозитнi угоди; • угоди пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); • угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); • угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); • угоди будiвельного пiдряду; • лiзингу; • угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; • угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; • угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; • договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi. 2. Визначення доцiльностi укладання угод щодо значних правочинiв покласти на Наглядову раду товариства. 3. Надати директору Товариства повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.