ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 2000 X X
у тому числі:
Короткостроковi кредити банку14.04.201620001810.04.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 300 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 317 X X
Усього зобов'язань X 2617 X X
Опис За станом на 31.12.2016 року поточнi зобов`язання складають; короткостроковий кредит банку -2000тис.грн., за товари, роботи, послуги вiдсутнiй, з бюджетом заборгованiсть- 300тис.грн., зi страхуванням -6тис.грн.та, з оплати працi -179тис.грн. Облiк поточних зобов'язань ведеться згiд-но з П(с)БО 11 "Зобов'язання".