ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 11973 12872 0 0 11973 12872
будівлі та споруди 178 178 0 0 178 178
машини та обладнання 5557 5281 0 0 5557 5281
транспортні засоби 6162 7337 0 0 6162 7337
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 76 76 0 0 76 76
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 11973 12872 0 0 11973 12872
Опис На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв становить 17659,0 тис. грн., сума нарахованого зносу: 4787,0 тис. грн., залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 12872,0 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду склав 27,11%. В звiтному перiодi має мiсце придбання основних засобiв на суму-1206,тис.грн.це транспортнi засо-би. Вибуло на суму 510тис.грн. де знос складає 255тис.грн. Амортизацiя (знос) основних засобiв в бухгалтерському облiку нараховується за прямолiнiйним методом с урахуванням норм амортизацiйних вiдрахувань, якi встановленi Податковим кодексом України. Вiдповiдно до вимог П(с)БО7, метод нарахування амортизацiї в бухгалтерському облiку вiдповiдає методу податкового законодавства. У звiтному 2016 роцi амортизацiя зменшилась за ра-хунок вибуття основних засобiв та складає на 203 тис.грн. менше. Данi балансу вiдповiдають даним головної книги, яка ґрунтується на аналiтичному та синтетичному облiку складеними на 31.12.2016року. Термiни та умови користування основними засобами: - будiвлi i споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Нiяких обмежень на використання майна Товариства у звiтному перiодi не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 21920 16939
Статутний капітал (тис.грн.) 4078 4078
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 4078 4078
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(21920.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(4078.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.