ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Добробут" за ЄДРПОУ 03765565

Звіт про власний капітал
за 2015 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4078 0 2832 1126 6215 0 0 14251
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4078 0 2832 1126 6215 0 0 14251
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 2888 0 0 2888
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 6015 0 -6215 0 0 -200
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 6015 0 -3327 0 0 2688
Залишок на кінець року 4300 4078 0 8847 1126 2888 0 0 16939

Примітки: Власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2015 року складає 16939тис.грн. i включає: статутний капiтал в сумi 4078тис.грн.; резервний капiтал в сумi 1126тис.грн.; нерозподiлений прибуток в сумi 2888тис.грн. це прибуток звiтного перiоду. Прибуток минулого перiоду використано на збiльшення додаткового капiталу на суму 6015 тис.грн.та на створення резерв виплат персоналу (резерв вiдпусток) в сумi 200 тис.грн.: з них 145тис.грн. використано на оплату вiдпусток минулих переiодiв, 158тисгрн вiднесено на забезпечення виплат персоналу (резерв вiдпустк) наступного перiоду. В 2015 роцi збiльшення власного капиталу виникло в основному iз-за отриманого прибутку. Усього власний капiтал на 01.01.2014 р. був позитивним i рiвнявся 14251 тис.грн. На 31.12.2015 р. також є позитивним i дорiвнює 16939 тис.грн., тобто власний капiтал збiльшився за рiк на 2688 тис.грн. На протязi року Товариство не нараховувало дивiденди та не виплачувало.


Керівник

 

(підпис)

Мезник Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мартин Алла Вiкторiвна