ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Добробут" за ЄДРПОУ 03765565

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 28514 17259
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 25318 ) ( 14869 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
3196 2390
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 3067 2597
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 2265 ) ( 905 )
Витрати на збут 2150 ( 401 ) ( 390 )
Інші операційні витрати 2180 ( 205 ) ( 43 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
3392 3649
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 504 ) ( 403 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
2888 3246
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
2888 3246
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2888 3246

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 16493 14570
Витрати на оплату праці 2505 2655 2064
Відрахування на соціальні заходи 2510 987 768
Амортизація 2515 74 42
Інші операційні витрати 2520 3099 1449
Разом 2550 23308 18893

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 4078500 4078500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4078500 4078500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.2451882 0.386907
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.2451882 0.386907
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Основним джерелом отримання доходу Товариства є виробництво сiльськогосподарської продукцiї; переробка i реалiзацiя виробленої продукцiї; виробництво продуктiв харчування, збирання, закупка, переробка i реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї на територiї України. Дохiд визначається у вiдповiдностi з методом нарахування при реалiзацiї продукцiї надання послуг з вiдповiдною передачею усiх ризикiв покупцевi. У звiтi про фiнансовi результати надано користувачам повну iнформацiю про доходи, витрати, прибуткок вiд дiяльностi Товариства за 2015 р. В звiтному перiодi ПрАТ " Добробут"одержано дохiд 31581тис.грн., витрати склали в сумi 28693тис.грн. Товариством в звiтному перiодi отримано прибуток в сумii 2888тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Мезник Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мартин Алла Вiкторiвна