ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Добробут" за ЄДРПОУ 03765565
Територія   за КОАТУУ 4821482401
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур за КВЕД 01.11
Середня кількість працівників1 77    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 55444 Миколаївська область с. Миролюбiвка Молодiжна, 1, т.(05131) 9-32-43
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 9867 11973
первісна вартість 1011 14783 16963
знос 1012 4916 4990
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 118 141
первісна вартість 1021 118 141
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 9985 12114
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4105 4538
Виробничі запаси 1101 2303 2613
Незавершене виробництво 1102 1781 1899
Готова продукція 1103 21 26
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 248 225
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0
з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 82 381
Готівка 1166 0 69
Рахунки в банках 1167 0 312
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 4435 5144
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 14420 17258

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4078 4078
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 2832 8847
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 1126 1126
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6215 2888
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 14251 16939
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 103 158
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 103 158
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 5
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 37
за розрахунками з оплати праці 1630 66 119
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 66 161
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 14420 17258

Примітки: Основнi засоби складаються з будинкiв та споруд, машин i обладнання, транспортних засобiв та iнших основних засобiв. Згiдно балансу основнi засоби станом на 31.12.2015р. складають: первiсна вартiсть - 16963тис.грн.; залишкова вартiсть - 11973тис.грн.; знос - 4990тис.грн. Довгостроковi бiологiчнi активи - 141тис.грн., це продуктивна худоба. Запаси. Виробничi запаси на кiнець звiтного перiоду становлять 2613тис.грн., це сировина i матерiали, будiвельнi матерiали, запаснi частини. Незавершене виробництво - 1899тис.грн., це витрати пов'язаннi з осiнньо-польовими роботами, якi проводились пiд майбутнiй врожай. Готова продукцiя - 26тис.грн., це сiльськогосподарська продукцiя. Власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2015 року складає 16939тис.грн. i включає: статутний капiтал в сумi 4078тис.грн.; резервний капiтал в сумi 1126тис.грн.; нерозподiлений прибуток в сумi 2888тис.грн. це прибуток звiтного перiоду. Прибуток минулого перiоду використано на збiльшення додаткового капiталу на суму 6015 тис.грн.та на створення резерв виплат персоналу (резерв вiдпусток) в сумi 200 тис.грн.: з них 145тис.грн. використано на оплату вiдпусток минулих переiодiв, 158тисгрн вiднесено на забезпечення виплат персоналу (резерв вiдпустк) наступного перiоду. В 2015 роцi збiльшення власного капиталу виникло в основному iз-за отриманого прибутку. Усього власний капiтал на 01.01.2016 р. був позитивним i рiвнявся 14251 тис.грн. На 31.12.2015 р. також є позитивним i дорiвнює 16939 тис.грн., тобто власний капiтал збiльшився за рiк на 2688 тис.грн. На протязi року Товариство не нараховувало дивiденди та не виплачувало.


Керівник

 

(підпис)

Мезник Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мартин Алла Вiкторiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.