ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.03.2015
Кворум зборів** 99.903
Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзора за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 5. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2014 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2014 рiк. 6. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Рiшення i кiлькiсть голосiв "за", "проти", "утримався" щодо кожного проекту рiшення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування. Рiшення Зборiв з Питання №1 порядку денного: Проект рiшення: Передати повноваження лiчильної комiсiї за договором представниковi Депозитарної установи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Грабовенко Людмилi Анатолiївнi; умови Договору з Депозитарною установою затвердити. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №2 порядку денного: Проект рiшення: Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2014 роцi задовiльною, звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк затвердити. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №3 порядку денного: Проект рiшення: Звiт Наглядової ради за 2014 рiк затвердити. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №4 порядку денного: Проект рiшення: Звiт Ревiзора за 2014 рiк затвердити. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №5 порядку денного: Проект рiшення: 1. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт Товариства) за 2014 рiк. 2. Зберегти основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 3. Чистий прибуток, отриманий за результатами звiтного року, розподiлити наступним чином: - 3046,0 тис. грн. спрямувати на збiльшення додаткового капiталу Товариства для придбання основних засобiв, капiтального ремонту та модернiзацiї основних засобiв, покращення матерiальної бази Товариства; - 200,0 тис. грн. спрямувати до резервного капiталу Товариства. Дивiденди за результатами звiтного року не нараховувати та не виплачувати. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №6 порядку денного: Проект рiшення: 1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, що мають наступний характер: " кредитнi та депозитнi угоди; " угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди будiвельного пiдряду; " лiзингу; " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi. 2. Визначення доцiльностi укладання угод щодо значних правочинiв покласти на Наглядову раду товариства. 3. Надати директору Товариства повноваження на пiдписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.