ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мезник Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 201860, 19.12.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1959
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння ЗАТ "Добробут"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.05.2011, 5 рокiв
9) опис Директор - одноосібний виконавчий орган, без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом товариства. Обов'язок директора полягає у здiйсненнi керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Директор має право без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. До повноважень та обов'язків директора, відноситься, зокрема: здійснення керівництва господарською діяльністю Товариства; виконання покладених на Правління рішення Загальних зборів, планування діяльності Товариства; пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фінансових звітів; інше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода за звітний період - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Швед Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 201247, 30.08.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1961
5) освіта** Вища, Миколаївський сiльськогосподарський унiверситет
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Добробут" , начальник мехзагону
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.03.2014, 3 роки
9) опис Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. До повноважень та обов'язків Голови Наглядової ради відноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як Голова Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді Голови Наглядової ради. Винагорода за звітний період за основним місцем роботи у Товаристві - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Немченко Свiтлана Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 636607, 05.12.1998, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1972
5) освіта** Середня
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Добробут", завiдуюча вiвцефермою
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.03.2014, 3 роки
9) опис Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена Наглядової ради. Винагорода за звітний період за основним місцем роботи у Товаристві - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Немченко Лариса Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 947630, 23.12.1981, Братським РВ УВМС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища, Миколаївська фiлiя Європейського унiверситету
6) стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завiдуюча бiблiотекою Миролюбiвської сiльради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.03.2014, 3 роки
9) опис Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена Наглядової ради. Винагорода за звітний період за основним місцем роботи у Товаристві - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Луганська Ганна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 080853, 02.04.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1969
5) освіта** Середньо-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Добробут", Облiковець тр. бригади
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.05.2011, 5 рокiв
9) опис Повноваження Ревiзора полягають у здiйсненнi контролю фiнансово-господарської дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Обов`язки виконує одноосібно, вiдповiдно до Статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв Ревізора вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв i складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням Наглядової ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; -службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як Ревізор, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді Ревізора. Винагорода за звітний період за основним місцем роботи у Товаристві - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мартин Алла Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 008095, 03.07.1995, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1964
5) освіта** Середньо-спецiальна, Миколаївський кооперативний технiкум
6) стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Добробут", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) Безстроково
9) опис Посадові обов'язки Головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією посадової особи Товариства. Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю. Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету. Своєчасно i правильно складає звiти. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода за звітний період - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства - зміна головного бухгалтера - відбуваються у разі необхідності за рішенням виконавчого органу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорМезник Олександр МиколайовичЕО, 201860, 19.12.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.308661475.68012753086614000
Голова Наглядової радиШвед Володимир IвановичЕО, 201247, 30.08.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Член Наглядової радиНемченко Свiтлана МихайлiвнаЕО, 636607, 05.12.1998, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Член Наглядової радиНемченко Лариса ВiкторiвнаЕО, 947630, 23.12.1981, Братським РВ УВМС України в Миколаївськiй обл.000000
РевiзорЛуганська Ганна ВасилiвнаЕО, 080853, 02.04.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Головний бухгалтерМартин Алла ВiкторiвнаЕО, 008095, 03.07.1995, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Усього 3086614 75.6801275 3086614 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.