ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Добробут" за ЄДРПОУ 03765565

Звіт про власний капітал
за 2014 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4078 0 2552 902 4493 0 0 12025
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4078 0 2552 902 4493 0 0 12025
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 3246 0 0 3246
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 280 224 -1524 0 0 -1020
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 280 224 1722 0 0 2226
Залишок на кінець року 4300 4078 0 2832 1126 6215 0 0 14251

Примітки: Власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2014 року складає 14251тис.грн. i включає: статутний капiтал в сумi 4078тис.грн.; резервний капiтал в сумi 1126тис.грн.; нерозподiлений прибуток в сумi 6215тис.грн. В звiтному перiодi Товариством отримано прибуток в сумi 3246тис.грн. Прибуток минулого перiоду використано на збiльшення резервного капiталу на суму 224 тис.грн., додаткового капiталу - на суму 280тис.грн., на створення резерв виплат персоналу (резерв вiдпусток) в сумi 1020 тис.грн.: з них 917тис.грн. використано на оплату вiдпусток минулих переiодiв, 103тисгрн вiднесено на забезпечення виплат персоналу (резерв вiдпустк) наступного перiоду. В 2014 роцi збiльшення власного капиталу виникло в основному iз-за отриманого прибутку. Усього власний капiтал на 01.01.2014 р. був позитивним i рiвнявся 12025 тис.грн. На 31.12.2014 р. також є позитивним i дорiвнює 14251 тис.грн., тобто власний капiтал збiльшився за рiк на 2226 тис.грн. На протязi року Товариство не нараховувало дивiденди та не виплачувало.


Керівник

 

(підпис)

Мезник Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мартин Алла Вiкторiвна