ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.03.2014
Кворум зборів** 75.68
Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзора за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 5. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2013 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2013 рiк. 6. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 7. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з ними, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними. 8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Рiшення i кiлькiсть голосiв "за", "проти", "утримався" щодо кожного проекту рiшення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування. Рiшення Зборiв з Питання №1 порядку денного: Проект рiшення: Передати повноваження лiчильної комiсiї за договором представниковi Депозитарної установи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Грабовенко Людмилi Анатолiївнi; умови Договору з Депозитарною установою затвердити. Результати голосування: "За" - 1 учасник Зборiв, який володiє 3 086 614 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №2 порядку денного: Проект рiшення: Визнати роботу Директора Товариства у 2013 роцi задовiльною, звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк затвердити. Результати голосування: "За" - 1 учасник Зборiв, який володiє 3 086 614 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №3 порядку денного: Проект рiшення: Звiт Наглядової ради за 2013 рiк затвердити. Результати голосування: "За" - 1 учасник Зборiв, який володiє 3 086 614 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №4 порядку денного: Проект рiшення: Звiт Ревiзора за 2013 рiк затвердити. Результати голосування: "За" - 1 учасник Зборiв, який володiє 3 086 614 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №5 порядку денного: Проект рiшення: 1. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. 2. Зберегти основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 3. Прибуток, отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi, вiднести на додатковий вкладений капiтал для придбання основних засобiв, модернiзацiї основних засобiв та покращення матерiальної бази Товариства. Результати голосування: "За" - 1 учасник Зборiв, який володiє 3 086 614 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №6 порядку денного: Проект рiшення: 1. Припинити повноваження складу наглядової ради, що дiяв на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.05.2011 року, персонально: - Швед Володимир Iванович - голова наглядової ради. - Немченко Свiтлана Михайлiвна - Шумовський Олександр Юрiйович. 2. Датою припинення повноважень iснуючого складу наглядової ради визначити дату прийняття рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв. Результати голосування: "За" - 1 учасник Зборiв, який володiє 3 086 614 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №7 порядку денного: Проект рiшення: 1. Обрати до складу Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства, 3 (три) особи термiном на 3 (три) роки та запропонував для обрання наступнi кандидатури: Швед Володимир Iванович. Немченко Свiтлана Михайлiвна. Немченко Лариса Вiкторiвна. 2. Визначити датою початку дiї повноважень нового складу Наглядової ради дату прийняття рiшення на цих Загальних зборах акцiонерiв. 3. Затвердити цивiльно-правовi договори мiж членами i головою наглядової ради та товариством, на умовах що викладенi в проектах цих договорiв; 4. Уповноважити на пiдписання договорiв вiд iменi товариства Директора Товариства. Результати голосування: "За" - 1 учасник Зборiв, який володiє 3 086 614 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №8 порядку денного: Проект рiшення: 1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, що мають наступний характер: " кредитнi та депозитнi угоди (не бiльше 10 000 000 грн); " угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки) (не бiльше 10 000 000 грн); " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування) (не бiльше 10 000 000 грн); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування) (не бiльше 10 000 000 грн); " угоди будiвельного пiдряду (не бiльше 10 000 000 грн); " лiзингу (не бiльше 10 000 000 грн); " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру (не бiльше 10 000 000 грн); " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту (не бiльше 10 000 000 грн); " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт (не бiльше 10 000 000 грн); " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi (не бiльше 10 000 000 грн). 2. Визначення доцiльностi укладання угод щодо значних правочинiв покласти на Наглядову раду товариства. 3. Надати директору Товариства повноваження на пiдписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради. Результати голосування: "За" - 1 учасник Зборiв, який володiє 3 086 614 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.