ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мезник Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 201860, 19.12.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1959
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння ЗАТ "Добробут"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.05.2011, 5 рокiв
9) опис Директор - одноосiбний виконавчий орган, без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом товариства. Обов"язок директора полягає у органiзацiї поточної дiяльностi Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода за звiтний перiод - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Швед Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 201247, 30.08.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1961
5) освіта** Вища, Миколаївський сiльськогосподарський унiверситет
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Добробут" , начальник мехзагону
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.03.2014, 3 роки
9) опис Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу Товариства, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на займанiй посадi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Немченко Свiтлана Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 636607, 05.12.1998, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1972
5) освіта** Середня
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Добробут", завiдуюча вiвцефермою
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.03.2014, 3 роки
9) опис Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на займанiй посадi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Немченко Лариса Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 947630, 23.12.1981, Братським РВ УВМС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища, Миколаївська фiлiя Європейського унiверситету
6) стаж роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завiдуюча бiблiотекою Миролюбiвської сiльради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.03.2014, 3 роки
9) опис Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на займанiй посадi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Луганська Ганна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 080853, 02.04.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1969
5) освіта** Середньо-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Добробут", Облiковець тр. бригади
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.05.2011, 5 рокiв
9) опис Ревiзор контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Обов`язки виконує одноосiбно, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на займанiй посадi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мартин Алла Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 008095, 03.07.1995, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1964
5) освіта** Середньо-спецiальна, Миколаївський кооперативний технiкум
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Добробут", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.05.2011, Безстроково
9) опис Обов`язки виконує вiдповiдно до посадової iнструкцiї. Винагорода за звiтний перiод - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорМезник Олександр МиколайовичЕО, 201860, 19.12.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.308661475.68012753086614000
Голова Наглядової радиШвед Володимир IвановичЕО, 201247, 30.08.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Член Наглядової радиНемченко Свiтлана МихайлiвнаЕО, 636607, 05.12.1998, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Член Наглядової радиНемченко Лариса ВiкторiвнаЕО, 947630, 23.12.1981, Братським РВ УВМС України в Миколаївськiй обл.000000
РевiзорЛуганська Ганна ВасилiвнаЕО, 080853, 02.04.1996, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Головний бухгалтерМартин Алла ВiкторiвнаЕО, 008095, 03.07.1995, Братським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Усього 3086614 75.6801275 3086614 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.