ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Добробут"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААА №307439
3. Дата проведення державної реєстрації 17.11.1999
4. Територія (область)* Миколаївська область
5. Статутний капітал (грн) 4078500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 54
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11.0 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, ТЕХНIЧНИХ ТА РЕШТИ КУЛЬТУР, НЕ ВIДНЕСЕНИХ ДО IНШИХ КЛАСIВ РОСЛИННИЦТВА

01.23.0 - РОЗВЕДЕННЯ СВИНЕЙ

01.41.0 - НАДАННЯ ПОСЛУГ У РОСЛИННИЦТВI

10. Органи управління підприємства

Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є директор. У Товариствi утворено Наглядову раду, яка здiйснює захист прав акцiонерiв. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю. Функцiї Ревiзiйної комiсiї у Товариствi виконує Ревiзор, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Братське вiддiлення ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ
2) МФО банку 380805
3) Поточний рахунок 26004339582
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н