ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Добробут" за ЄДРПОУ 03765565
Територія   за КОАТУУ 4821482401
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності за КВЕД 01.11.0
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 12045 14373
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 10638 ) ( 11727 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
1407 2646
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1375 1811
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 834 ) ( 1320 )
Витрати на збут 2150 ( 194 ) ( 294 )
Інші операційні витрати 2180 ( 39 ) ( 38 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
1715 2805
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 345 ) ( 165 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 370 ) ( 1062 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
1000 1578
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
1000 1578
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1000 1578

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 13863 10895
Витрати на оплату праці 2505 1700 1844
Відрахування на соціальні заходи 2510 632 686
Амортизація 2515 157 81
Інші операційні витрати 2520 1639 1100
Разом 2550 17991 14606

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 4078500 4078500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4078500 4078500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.2451882 0.386907
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.2451882 0.386907
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Основним джерелом отримання доходу Товариства є виробництво сiльськогосподарської продукцiї; переробка i реалiзацiя виробленої продукцiї; виробництво продуктiв харчування, збирання, закупка, переробка i реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї на територiї України та за її межами. Дохiд вiд реалiзацiї визначався згiдно Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010 р. №2755-VI (зi змiнами та доповненнями) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №15 "Доходи", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №290 вiд 29.11.1999р. Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi фiнансовi результати дiяльностi Товариства обчисленi згiдно до вимог чинного законодавства. Класифiкацiя та оцiнка доходу та витрат проводиться вiдповiдно до встановлених вимог, зокрема Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. У Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) надано користувачам повну iнформацiю про доходи, витрати та фiнансовий результат вiд дiяльностi Товариства. Зокрема, Товариством за звiтний перiод отримано дохiд в сумi 13420тис.грн., який складається: чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 12045тис.грн.; iншi операцiйнi доходи - 1375тис.грн. В операцiйному перiодi дохiд менший в порiвняннi з минулим перiодом. Витрати Товариства за звiтний перiод склали в сумi 12420тис.грн., якi подiляються на: собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 10638тис.грн., адмiнiстративнi витрати - 834тис.грн., витрати на збут - 194тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 39тис.грн., фiнансовi витрати - 345тис.грн., iншi витрати - 370тис.грн. За звiтний перiод Товариством отримано прибуток в сумi 1000тис.грн., про що свiдчать данi узагальненої iнформацiї про доходи та витрати Форми №2 "Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)".


Керівник

 

(підпис)

Мезник Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мартин Алла Вiкторiвна