ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Добробут" за ЄДРПОУ 03765565
Територія   за КОАТУУ 4821482401
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД 01.11.0
Середня кількість працівників 74    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 55444 Миколаївська область с. Миролюбiвка Молодiжна, 1, т.(05131) 9-32-43
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 6806 7678
первісна вартість 1011 11643 12672
знос 1012 4837 4994
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 114 158
первісна вартість 1021 114 158
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 6920 7836
II. Оборотні активи
Запаси 1100 3438 3895
Виробничі запаси 1101 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 363 467
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0
з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 432 1117
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 4233 5479
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 11153 13315

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4078 4078
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 2552 2552
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 902 902
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3493 4493
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 11025 12025
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 1200
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 9 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 47 46
за розрахунками з оплати праці 1630 72 44
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 128 1290
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 11153 13315

Примітки: Основнi засоби складаються з будинкiв та споруд, машин i обладнання, транспортних засобiв та iнших основних засобiв. Згiдно балансу основнi засоби станом на 31.12.2013р. складають: первiсна вартiсть - 12672тис.грн.; залишкова вартiсть - 7678тис.грн.; знос - 4994тис.грн. В звiтному перiодi має мiсце придбання основних засобiв на загальну суму 1308тис.грн., а саме: машини та обладнання - 1098тис.грн., транспортнi засоби - 210тис.грн.; вибуло основних засобiв на загальну суму 279тис.грн., це транспортнi засоби. В бухгалтерському звiтi основнi засоби, їх рух враховуються за вартiстю, пiдтвердженою первинними документами. Довгостроковi бiологiчнi активи - 158тис.грн., це продуктивна худоба. Запаси. Виробничi запаси на кiнець звiтного перiоду становлять 1920тис.грн., це сировина i матерiали - 1745тис.грн, будiвельнi матерiали - 20тис.грн., запаснi частини - 155тис.грн. Незавершене виробництво - 1950тис.грн., це витрати пов'язаннi з осiнньо-польовими роботами, якi проводились пiд майбутнiй врожай. Готова продукцiя - 25тис.грн., це сiльськогосподарська продукцiя. Поточнi бiологiчнi активи - 467тис.грн. В звiтному перiодi має мiсце надходження поточних бiологiчних активiв на загальну суму 517тис.грн., та вибуття на загальну суму 413тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи та послуги вiдсутня. Грошовi кошти та їх еквiваленти - 1117тис.грн., у т.ч. в касi - 17тис.грн. За звiтний перiод пiдсумок активу балансу збiльшився на 2162тис.грн. вiд пiдсумку балансу на початок року. Це свiдчить про збiльшення Товариством господарського обороту Поточнi зобов'язання i забезпечення: Короткостроковi кредити банкiв - 1200тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками: зi страхування - 46тис.грн., з оплати працi - 44тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Мезник Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мартин Алла Вiкторiвна