ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.03.2013
Кворум зборів** 75.68
Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзора за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 5. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2012 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2012 рiк. 6. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 18.11.2013
Кворум зборів** 75.68
Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення щодо оформлення кредиту у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". 3. Передача в заставу майна ПрАТ "Добробут" в рахунок забезпечення кредиту та подовження термiну дiї застави майна, що було передано в забезпечення кредиту ранiше. 4. Надання повноважень Директору ПрАТ "Добробут" на укладання кредитної угоди та пiдписання документiв щодо кредитної угоди. 5. Питання, пов'язанi з наданням кредиту. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Проведення позачергових зборiв iнiцiював виконавчий орган - директор Товариства, за погодженням з Наглядовою радою.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.