ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Мезник Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

28.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Добробут"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 03765565
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Миколаївська область, Братський, с. Миролюбiвка, 55444, Молодiжна, 1
5. Міжміський код, телефон та факс (05131) 9-32-43, (05131) 9-14-84
6. Електронна поштова адреса dobrobut@pratdobrobut.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

80 (1833), Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2014

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.pratdobrobut.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2014

(дата)