ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Добробут" за ЄДРПОУ 03765565
Територія   за КОАТУУ 4821482401
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності за КВЕД 01.11.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 17248 15647
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 1578 1515
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (14611) (10846)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (1844) (1812)
Витрат на відрядження 110 (9) (10)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (73) (70)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (0) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (686) (674)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (15) (21)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1588 3729
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1588 3729
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (424) (2917)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (160) (129)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -584 -3046
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -584 -3046
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (587) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -587 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -587 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 417 683
Залишок коштів на початок року 410 15 -668
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 432 15

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Мезник Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мартин Алла Вiкторiвна