ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2012 рік

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі: 1410 114 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 114 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 114 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 114 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього в тому числі: 1420 436 Х 373 (446) Х Х (0) 0 363 Х 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0
1423 436 Х 373 (446) Х Х (0) 0 363 Х 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0
Разом 1430 550 (0) 373 (446) 0 0 (0) 0 477 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 вартість біологічних (1431) і графа 14 активів, придбаних за рахунок цільового фінансування 0
З рядка 1430 графа 6 залишкова вартість і графа 16 довгострокових (1432): біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 0
З рядка 1430 графа 11 балансова вартість і графа 17 біологічних активів, (1433) щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності 0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 9690 (9690) 0 (0) 0 7529 (7078) 451 451
у тому числі: зернові і зернобобові 1510 7020 (7020) 0 (0) 0 6406 (6645) -239 -239
з них: пшениця 1511 5328 (5328) 0 (0) 0 171 (70) 101 101
соя 1512 71 (71) 0 (0) 0 4501 (2123) 2378 2378
соняшник 1513 2170 (2170) 0 (0) 0 1118 (430) 688 688
ріпак 1514 478 (478) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
картопля 1516 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 22 (22) 0 (0) 0 5 (3) 2 2
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 30 (30) 0 (0) 0 26 (26) 0 0
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
свиней 1532 571 (571) 0 (0) 0 135 (269) -134 -134
молоко 1533 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
вовна 1534 17 (17) 0 (0) 0 11 (17) -6 -6
яйця 1535 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 13 (13) 0 (0) 0 15 (9) 6 6
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
продукція рибництва 1538 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
1539 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 9720 (9720) 0 (0) 0 7555 (7104) 451 451

Керівник

 

(підпис)

Мезник Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мартин Алла Вiкторiвна