ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 16.03.2012
Кворум зборів** 75.68
Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк. 3. Звiт Наглядової ради за 2011 рiк. 4. Звiт Ревiзора за 2011 рiк. 5. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2011 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2011 рiк. 6. Затвердження колективного договору. 7. Прийняття рiшення щодо оформлення кредиту у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". 8. Передача в заставу майна ПрАТ "Добробут" в рахунок забезпечення кредиту. 9. Надання повноважень Директору ПрАТ "Добробут" на укладання кредитної угоди та пiдписання документiв щодо кредитної угоди. 10. Питання, пов'язанi з наданням кредиту. 11. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.