ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Акціонерам та керівництву ПрАТ "Добробут" АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності Приватного Акціонерного Товариства "ДОБРОБУТ" станом на 31.12.2012 р. 14 березня 2013р. м. Миколаїв Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) підготовлено для Приватного Акціонерного Товариства "Добробут" (скорочено - ПрАТ "Добробут") з подальшим поданням одного з екземплярів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Одержувачем аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) є Директор ПрАТ "Добробут". Аудиторською фірмою згідно договору №8 від 21.02.2013р. проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Приватного Акціонерного Товариства "Добробут", що додається, яка включає Баланс станом на 31.12.2012р. і звіти: про сукупні прибутки та збитки, про зміни у власному капіталі та про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України. Аудиторську перевірку проведено на відповідність вимогам Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. за №1360 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011р. за №1358/20096, а також згідно з вимогами: - Закону України "Про аудиторську діяльність" №3125-XII від 22.04.1993р., у редакції Закону України від 14.09.2006р. №140-V; - Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010р., які затверджені рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003р. за №122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної Федерації бухгалтерів" (далі по тексту "МСА"). В ході перевірки Аудитор також керувався такими нормативно-правовими документами, а саме Законами України: - "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" №448/96-ВР від 30.10.1996р., "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006р., "Про акціонерні Товариства" №2154-VІ від 27.04.2010р. та "Про господарські товариства" №1576-XII від 19.09.1991р. зі змінами та доповненнями; - "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-ХІV від 16.07.1999р., та іншими нормативними документами. 1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Аудиторська перевірка проведена Аудиторською фірмою "АУДИТ ПРАЙС", в формі приватного підприємства, зареєстрованого Реєстраційно-ліцензійною палатою Миколаївського Міськвиконкому 18.11.1998р. за №12284, та перереєстрованого, 14.11.2011р. Виписка Серії ААБ за №199357, номер запису до ЄДР 15221200000017103. Діяльність фірми здійснюється на підставі: Свідоцтва №2012 від 26.01.2001р., що внесене до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності та видане Аудиторською палатою України, згідно Рішення АПУ від 26.01.2006р., термін дії якого 23.12.2015р., а також: Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, Реєстровий №000870, Серія А від 09.11.2004р., термін дії свідоцтва з 01.09.2011р. по 10.07.2016р., яке видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів Серії АБ 001460, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 05.07.2011р., рішення №873, термін дії якого до 23.12.2015р. Юридична адреса: м. Миколаїв, пр. Леніна, 120. Місце знаходження: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 62, телефон 36-84-66, 55-20-47. Аудиторська перевірка проведена Аудитором України Шуточкіною Нелею Феофанівною, Сертифікат серії А №003197 від 10 липня 1997р., яким присвоєна кваліфікація аудитора з правом здійснення аудиту підприємств та господарських товариств, за винятком банків, що продовжений до 10.07.2016р. 2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА Приватне Акціонерне Товариство "Добробут", Миколаївська обл.. Братський р-н, с. Миролюбівка, код ЄДРПОУ - 03765565, правовий статус суб'єкта юридична особа, організаційно-правова форма за КОПФГ - 230 - акціонерне товариство. Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.11002 Приватні нефінансові корпорації. Приватне Акціонерне Товариство "Добробут" є правонаступником Закритого Сільськогосподарського Акціонерного Товариства "Добробут" за усіма правами та обов'язками, яке змінило своє найменування у зв'язку із приведенням діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Закрите Сільськогосподарське Акціонерне Товариство "Добробут" було створене в процесі реорганізації Сільськогосподарського пайового товариства імені Щорса с. Миролюбівка Братського району Миколаївської області, і є повним його правонаступником. Все майно, товари, обігові кошти та дозвільні документи, що відносилися до ЗСАТ "Добробут" є дійсним (чинним) для Приватного акціонерного Товариства "Добробут". Товариство зареєстровано 17.11.1999р., номер запису до ЄДР 15051200000000132, та перереєстровано Братською районною державною адміністрацією Миколаївської області, Виписка Серії ААВ №299840 від 13.08.2012р. Нова редакція Статуту Приватного Акціонерного Товариства "Добробут" затверджена Рішенням Загальних зборів акціонерів ЗСАТ "Добробут" Протокол №1 від 17.05.2011р., та зареєстрована Братською районною державною адміністрацією Миколаївської області 14.07.2011р. за №15051050021000132. Згідно вказаної редакції Статутний капітал Товариства становить 4078500,00 грн.(Чотири мільйони сімдесят вісім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.), який поділений на 4078500 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00грн. кожна. Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій, виданого Миколаївським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за №36/14/1/11 від 01.06.2011р. (дата видачі 06.10.2011р.), засвідчується випуск простих іменних акцій Товариства на загальну суму 4078500,00грн. номінальною вартістю 1,00грн., кількістю 4078500 штук, форма випуску яких бездокументарна. Метою діяльності Товариства, згідно Статуту, є виробнича, комерційна діяльність, спрямована на одержання прибутку на вкладений капітал та на задоволення на основі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу АТ, які не є акціонерами Товариства. Предметом діяльності Товариства є виробництво сільськогосподарської продукції; переробка і реалізація виробленої Товариством продукції. Згідно Довідки держкомітету статистики АБ №486245, дата видачі 21.06.2012р. про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, основними видами діяльності є: 01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 01.41 - Розведення великої рогатої худоби молочних порід; 01.43 - Розведення коней та інших тварин родини конячих; 01.45 - Розведення овець і кіз; 01.46 - Розведення свиней; 01.47 - Розведення свійської птиці. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок. Директор -Мезник Олександр Миколайович. Головний бухгалтер - Мартин Алла Вікторівна. 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, чинних в Україні та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, а також вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. Таким чином, відповідальність за вищевикладене, покладається на керівництво суб'єкта господарювання. 4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог Закону України "Про аудиторську діяльність". Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Приватним Акціонерним Товариством "Добробут" фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки, але ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів та необоротних активів, оскільки дата проведення інвентаризації передувала періоду проведення аудиту. Через характер облікових запасів ПрАТ "Добробут" Аудитор не мав змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур. 5. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ На думку Аудитора, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередньому параграфі, отримано достатні та прийнятні аудиторські докази, які свідчать, що фінансова звітність Приватного Акціонерного Товариства "Добробут" станом на 31.12.2012р. складена у всіх суттєвих аспектах згідно з вимогами застосовної концептуальної основи фінансової звітності та відповідає встановленим нормативам обліку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні. Фінансова звітність забезпечує адекватні розкриття: суттєвих облікових політик, які були обрані і застосовані та є належними; даних у такий спосіб, щоб визначені користувачі могли зрозуміти вплив суттєвих операції і подій на інформацію, подану у фінансовій звітності, яка є достовірною і зрозумілою. Облікові оцінки, які здійснені управлінським персоналом, є обґрунтованими. 6.РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) замовлено Керівництвом Приватного Акціонерного Товариства "Добробут". Метою проведення аудиту є перевірка достовірності і повноти фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012р. для формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності, а також відповідність даних фінансової звітності даним головної книги. Одержувачем аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) є Директор ПрАТ "Добробут". Можливими користувачами висновку є Учасники Товариства та інші органи, і особи відповідно до чинного законодавства України, крім Установ банку. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур за для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження Аудитора. Перевірка проводилась з відома Директора та Головного бухгалтера за даними бухгалтерського обліку, у період діяльності Товариства з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. Під час аудиторської перевірки, яка проводилась з 21.02.2013р. по 14.03.2013р. Аудитором, згідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), здійснено планування перевірки та виконання аудиторських процедур з метою забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що звіти не містять суттєвих помилок та викривлень. Аудиторська перевірка включила в себе тестування доказів, які підтверджують суми, та розкриття інформації у фінансових звітах. Протягом аудиторської перевірки були оцінені застосовані в Товаристві принципи бухгалтерського обліку, яких дотримувалися при підготовці звітів, а також проведена оцінка загального подання фінансових звітів. Для аудиторської перевірки були використані: " установчі та реєстраційні документи Товариства, накази: "Про облікову політику" та "Про проведення інвентаризації"; " облікові регістри синтетичного та аналітичного обліку, первинні документи, бухгалтерська статистична звітність, головна книга та відомості по рахунках 10 "Основні засоби"; 36 "Розрахунки з покупцями" та 63 "Розрахунки з постачальниками"; 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" та 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"; 20 "Виробничі запаси" та 26 "Готова продукція"; 30 "Каса" та 31 "Рахунки в банках" та інші розрахунки, які необхідні для аудиторської перевірки фінансової звітності за 2012р.; " Баланс станом на 31.12.2012р. та відповідні звіти: "Про фінансові результати", "Про рух грошових коштів", "Про власний капітал", "Примітки до річної фінансової звітності" за 2012 р. Перевірені форми містять дані, що пов'язані між собою та відповідають в цій частині одна одній. Метою аудиторської перевірки є висловлення незалежної професійної думки стосовно відповідності фінансової звітності ПрАТ "Добробут" даним бухгалтерського обліку, прийнятій обліковій політиці, адекватності та повноти відображення результатів діяльності за 2012 рік. Аудиторською перевіркою охоплені наступні питання: облік та формування статутного капіталу; облік основних засобів, нематеріальних активів, визначення амортизації та облік товарно-матеріальних цінностей; облік коштів та розрахунків, облік формування складу витрат; облік реалізації товарів та наданих послуг; визначення фінансових результатів та адекватність розподілу прибутку відповідно до Статуту, а також відповідність бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства. В цілому аудиторська перевірка проводилась вибірковим методом, крім того були використані методи зрівняння показників звітності з даними облікових регістрів та відомостями, методи обчислень та суцільно-вибірковий метод, математичні та аналітичні моделі бухгалтерського обліку. Аудитором проведено аудиторську перевірку фінансових звітів Товариства у відповідності до МСА №700 (переглянутий) "Формування думки та надання звіту аудитора щодо повного пакету фінансових звітів", №705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", №706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", згідно яких аудитори надають висновок про фінансову звітність загального призначення, підготовлену у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, метою якої є досягнення справедливого відображення і задоволення потреб в загальній інформації широкого діапазону користувачів. Ці МСА розглядають обставини, при яких аудитори можуть надавати безумовно - позитивний висновок або умовно-позитивний висновок, а необхідності в модифікації висновку у аудитора немає. Крім того, при проведені аудиторської перевірки використовувалися МСА: №720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти", №320 "Суттєвість аудиту", №500 "Аудиторські докази", №300 "Планування аудиту фінансових звітів", №570 "Безперервність", №240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", №315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища" та інші. За період, що перевірявся, розпорядником господарсько-фінансової діяльності був Мезник Олександр Миколайович. Відповідальність за зміст, повноту та достовірність фінансових документів, правильність підготовки фінансового звіту, а також вірність відображення даних у фінансових звітах, наданих Аудитору для перевірки, несе керівництво Приватного Акціонерного Товариства "Добробут". Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо підтвердження фінансових звітів на підставі результатів аудиторської перевірки та надання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора). 7. ЗМІСТОВА ЧАСТИНА АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ Фінансово-господарська діяльність ПрАТ "Добробут" здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає вимогам законодавчих і нормативних актів. Фінансова звітність складена за даним обліку та у відповідності до вимог національних нормативів (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Дані, відображені в Балансі, підтверджуються залишками на рахунках активів і зобов'язань. Аналіз статей Звіту про фінансові результати дає реальну інформацію про доходи і витрати, про прибутки і збитки, отримані в наслідок діяльності Товариства за рік. Податковий облік Аудитором не перевірявся, так як це не входило до умов вказаного договору. Бухгалтерський облік. Аудитором проведена перевірка бухгалтерського обліку Товариства. Встановлено, що бухгалтерський облік ведеться з використанням журнально-ордерної системи згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України", а також з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, забезпечує своєчасне та повне відображення всіх господарських операцій за відповідними рахунками і параметрами та надання необхідної інформації користувачам про стан активів, зобов'язань, результатам фінансової діяльності. Облікова політика Товариства затверджена Наказом "Про облікову політику", в якому відображена методологія ведення бухгалтерського обліку і надання інформації у фінансових звітах. Змін в методології бухгалтерського обліку в звітному році не було. Аудиторська перевірка почалась з процедури порівняння залишків по рахунках на кінець попереднього та початок звітного періодів. При перевірці факт розбіжності залишків не встановлений. У зв'язку з обмеженням часу для проведення перевірки, перевірку здійснено на вибіркових умовах підтвердження числових даних і пояснень, які відображені в бухгалтерській звітності. Суттєвих відхилень не встановлено. Висновок щодо розкриття інформації за видами активів: Класифікація, оцінка, відображення в активі балансу всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих Товариством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується призведе до надходження економічних вигод у майбутньому, відповідає визначеним основам бухгалтерського обліку. КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИВІВ (за їх видами): Основні засоби складаються з будинків та споруд, машин і обладнання, транспортних засобів та інших основних засобів. Згідно балансу основні засоби станом на 31.12.2012р. складають: первісна вартість - 11643тис.грн.; залишкова вартість - 6806тис.грн.; знос - 4837тис.грн. В звітному періоді має місце придбання основних засобів на загальну суму 424тис.грн., а саме: будинки, споруди та передавальні пристрої - 114тис.грн., транспортні засоби - 310тис.грн.; вибуло основних засобів на загальну суму 578тис.грн., це транспортні засоби. В бухгалтерському звіті основні засоби, їх рух враховуються за вартістю, підтвердженою первинними документами. Інвентаризація (перевірка наявності, стану та оцінка) активів та зобов'язань проводилась в строки та за порядком, засвідченим Наказом керівництва №2-і від 03.01.2012р. відповідно до вимог Інструкції МФУ №69 від 11.08.1994р. "Про проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і документів та розрахунків". Аудитор особисто не спостерігав за інвентаризацією наявних запасів та необоротних активів, оскільки ці дати передували періоду проведення аудиту, а ознайомився з інвентаризаційними відомостями та результатами проведення інвентаризації, але у Аудитора існує неминучий ризик того, що навіть деякі суттєві викривлення можуть залишитися невиявленими. Порядок нарахування зносу (амортизації) основних засобів визначається прямолінійним методом. Треба відмітить, що коефіцієнт зносу основних засобів Товариства на кінець звітного періоду становить значний відсоток від первісної вартості в розмірі 42%, це може свідчити про незадовільний стан основних засобів. Товариством в звітному періоді не проводилась оцінка основних засобів до справедливої вартості. Облік основних засобів відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженим Наказом Міністерства фінансів України №92 від 27.04.2000р. Довгострокові біологічні активи - 114тис.грн., це продуктивна худоба. Виробничі запаси на кінець звітного періоду становлять 1352тис.грн., це сировина і матеріали - 1017тис.грн, будівельні матеріали - 15тис.грн., запасні частини - 65тис.грн. матеріали сільськогосподарського призначення - 60тис.грн., малоцінні та швидкозношувані предмети - 195тис.грн.. Поточні біологічні активи - 363тис.грн. В звітному періоді має місце надходження поточних біологічних активів на загальну суму 373тис.грн., та вибуття на загальну суму 446тис.грн. Незавершене виробництво - 2066тис.грн., це витрати пов'язанні з осінньо-польовими роботами, які проводились під майбутній врожай. Готова продукція - 20тис.грн., це сільськогосподарська продукція. Всі матеріальні ресурси Товариства відображаються в обліку і звітності за їх фактичною собівартістю, яка визначається на підставі первинних документів відповідно до чинного законодавства. Облік виробничих запасів відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку №9 "Запаси", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999 р. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги відсутня. Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті - 432тис.грн., у т.ч. в касі - 196тис.грн. На думку Аудитора, відображення розділу Балансу Товариства "Активи" в сумі 11153тис.грн. визначено вірно. За звітний період підсумок активу балансу збільшився на 381тис.грн. від підсумку балансу на початок року. Це свідчить про збільшення Товариством господарського обороту. Висновок щодо розкриття інформації про зобов'язання. Визнання, оцінка та відображення в пасиві балансу Товариства його заборгованостей, які виникли в наслідок минулих подій і погашення яких, як очікується, призведе до зменшення ресурсів Товариства, що втілюють в собі економічні вигоди, відповідає визначеним основам бухгалтерського обліку. Забезпечення виплат персоналу (резерв відпусток працівників) - відсутній, який доцільно було б нараховувати, щоб в подальшому уникнути непередбачуваних витрат. Поточні зобов'язання: Кредиторська заборгованість за товари роботи та послуги становить 9тис.грн., яка значно зменшилася. На кінець звітного періоду існують поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів - 47тис.грн., з оплати праці - 72тис.грн. На думку Аудитора, облік зобов'язань відповідає Положенню (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000р. 8 ВИСНОВОК ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2012р. складає в сумі 11025тис.грн., а саме: Статутний капітал Товариства, згідно статуту, складає в сумі 4078500,00грн. (Чотири мільйони сімдесят вісім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.), який сформовано шляхом передачі акціонерами-фізичними особами своїх майнових прав, набутих у результаті реорганізації КСП ім. Щорса, у власність Закритого Сільськогосподарського Акціонерного Товариства "Добробут", у вигляді грошових коштів та іншим майном та стало правонаступником в результаті зміни назви на Приватне Акціонерне Товариство "Добробут". Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2012р. в сумі 4078500,00грн сформовано в повному обсязі та у встановлені законодавством строки. Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також інших майнових цінностей. Порядок формування Статутного капіталу у Товаристві регулюється законодавством та установчими документами. Для обліку наявності та змін Статутного капіталу призначено аналітичний рахунок 40 "Статутний капітал", який ведеться без порушень. Додаткові внески до Статутного капіталу протягом звітного року не здійснювалися. Аудитором підтверджується адекватність формування Статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2012р. Інший додатковий капітал - 2552тис.грн., який збільшено в звітному періоді на суму 1500тис.грн. за рахунок прибутку минулого періоду та разом з тим зменшено на 666тис.грн. на погашення дебіторської заборгованості минулих періодів на підставі рішення правління. Резервний капітал - 902тис.грн., який збільшено в звітному періоді на суму 100тис.грн. за рахунок прибутку минулого періоду. Нерозподілений прибуток - 3493тис.грн. В звітному періоді отримано прибуток в сумі 1578тис.грн. Прибуток минулого періоду використано на збільшення резервного капіталу в сумі 100тис.грн. та на збільшення додаткового капіталу в сумі 1500тис.грн. Разом розділ балансу "Власний капітал" визначено в сумі 11025тис.грн., що більше розміру Статутного капіталу на суму 6947тис.грн. Це обумовлено наявністю додаткового, резервного капіталів та прибутком минулих та звітного періодів. На думку Аудитора, розділ балансу "Пасив" в сумі 11153тис.грн. визначено вірно. 9.ВИСНОВОК ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Основним джерелом отримання доходу Товариства є виробництво сільськогосподарської продукції; переробка і реалізація виробленої продукції; виробництво продуктів харчування, збирання, закупка, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції на території України та за її межами. Дохід від реалізації визначався згідно Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (зі змінами та доповненнями) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №15 "Доходи", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.1999р. Відображені у фінансовій звітності фінансові результати діяльності Товариства обчислені згідно до вимог чинного законодавства. Класифікація та оцінка доходу та витрат проводиться відповідно до встановлених вимог, зокрема Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. У фінансовому звіті "Про фінансові результати" надано користувачам повну інформацію про доходи, витрати та фінансовий результат від діяльності Товариства. Зокрема, Товариством за звітний період отримано дохід в сумі 16184тис.грн., який складається: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 14373тис.грн.; інші операційні доходи - 1811тис.грн. В операційному періоді дохід більший в порівнянні з минулим періодом. Витрати Товариства за звітний період склали в сумі 14606тис.грн., які поділяються на: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 11727тис.грн., адміністративні витрати - 1320тис.грн., витрати на збут - 294тис.грн., інші операційні витрати - 38тис.грн., фінансові витрати - 165тис.грн., інші витрати - 505тис.грн., надзвичайні витрати - 557тис.грн. За звітний період Товариством отримано прибуток в сумі 1578тис.грн., про що свідчать дані узагальненої інформації про доходи та витрати Ф.2 "Звіт про фінансові результати". 10. ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ІНШОЇ ДОПОМІЖНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 10.1.Визначення вартості чистих активів ПрАТ "Добробут": тис.грн. Активи Довгострокові та поточні зобов'язання Розмір Власного капіталу (ст.1 - ст.2) Розмір Статутного капіталу Вартість чистих активів (ст.3 - ст.4) 1 2 3 4 5 11153 128 11025 4078 6947 Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам законодавства (ст.155 Цивільного Кодексу України), яка розрахована у відповідності до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств" схвалених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. за № 485. 10.2. Виконання значних правочинів. Значних правочинів, що більше десяти відсотків вартості чистих активів, які можуть вплинути на ринкову вартість акцій Товариства, за даними річної фінансової звітності відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", у ПрАТ не має. 10.3. Корпоративне управління і стан внутрішнього аудиту Товариства. Корпоративне управління Товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" здійснюється, згідно Статуту, Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою та Директором. На підставі проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності за 2012р. має місце використання управлінським персоналом припущень про безперервність діяльності Товариства у відповідності до МСА №570 "Безперервність". У Аудитора розбіжностей з керівництвом стосовно облікової політики Товариства не було. Внутрішній аудитор в Товаристві відсутній. 10.4. Ідентифікація та оцінка Аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Проведена ідентифікація та оцінка Аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА №240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", в результаті якої виявлено: у фінансовій звітності інформація розкрита достатньо - суттєвих викривлень за рахунок шахрайства не виявлено, суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією немає. 10.5. Особлива інформація. Аудитором не виявлена особлива інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених у ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та у відповідності до МСА №720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти". 11. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПрАТ "ДОБРОБУТ" Для об'єктивної оцінки рівня самостійності, платоспроможності, фінансової незалежності проведено аналіз показників фінансового стану Товариства, який оснований на балансових даних та звіту про фінансові результати станом на 31.12.2012р. Аналіз фінансового стану виконаний з повною впевненістю в тому, що звітність, яка представлена, не містить суттєвих помилок. № п/п Показники Орієнтоване позитивне значення показника Станом на 31.12.11р Станом на 31.12.12р Різниця (показник 2012 р. - показник 2011 р.) 1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності =(Грошові кошти та їх еквіваленти) / (Короткострокові зобов'язання) = ф.1(р.220+р.230+р.240)/ ф.1р.620 0,25-0,5 0,02 3,38 3,36 2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) = (Грош. кошти та їх еквіваленти + Запаси + Дебітор. заборг-сть) /(Короткострокові зобов'язання) = ф.1 р.260/ф.1 р.620 1,0-2,0 6,05 33,07 27,02 3 Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) = (Власні кошти)/(Вар-ть майна) = ф. 1 р.380 / ф.1 р.640 0,25-0,5 0,94 0,99 0,05 4 Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) = (Кредиторська заборгованість) / (Власний капітал) = ф.1(р.430+р.480+р.620+р.630)/ ф.1р.380 0,5-1,0 0,07 0,01 -0,06 5 Аналіз рентабельності підприємства 5.1 Коефіцієнт рентабельності активів = ф. 2 (р.220 або р.225) / ф.1 (р.280 (гр.3)+р.280 (гр.4)) / 2 0,16 0,14 -0,02 5.2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу = ф. 2 (р.220 або р.225) / ф.1 (р.380(гр.3)+ р.380 (гр.4)) / 2 0,17 0,15 -0,02 5.3 Коефіцієнт рентабельності діяльності= ф. 2 (р.220 або р. 225) / ф.2 р.035 0,12 0,11 -0,01 5.4 Коефіцієнт рентабельності продукції = (ф.2 р.100 (або р.105)+090-060) / ф.2 (р.040+070+080) 0,02 0,08 0,06 6 Чисті активи Товариства = (стр. 280 Балансу - рядки 430,480,620,630) 10113 11025 912 7 Питома вага розділу Власний капітал до Статутного капіталу = ф.1 ряд.380/ ф.1 ряд.300 Статутний капітал складає 4078тис.грн. 2,48 2,70 0,22 Показники ліквідності дозволяють визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. Фінансова стійкість характеризує структуру джерел фінансування ресурсів Товариства, незалежність від зовнішніх джерел фінансування. Показники рентабельності характеризують використання Товариством його ресурсів. 12. ВИСНОВОК ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ "ДОБРОБУТ" Ми вважаємо, що отримано достатні та прийнятні аудиторські докази, які свідчать, що фінансова звітність Приватного Акціонерного Товариства "Добробут" станом на 31.12.2012р. складена у всіх суттєвих аспектах згідно з вимогами застосовної концептуальної основи фінансової звітності, достовірно відображає фінансовий стан Товариства та відповідає встановленим нормативам обліку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні. В звітному періоді дохід більший в порівнянні з минулим періодом, Товариством отримано прибуток в сумі 1578тис.грн. Активи Товариства в операційному періоді збільшились за рахунок незавершеного виробництва та грошових коштів, поточні зобов'язання в порівнянні з минулим періодом зменшились за рахунок кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. При проведенні перевірки Аудитором була визначена вартість чистих активів Приватного Акціонерного Товариства "Добробут". Встановлено, що вартість чистих активів Товариства значно більша розміру Статутного капіталу. Це характерно для Товариств з динамічним розвитком і відповідає вимогам чинного законодавства (ст. 155 Цивільного Кодексу України) та позитивно впливає на вартість акцій Товариства. На підставі відносних показників ліквідності та фінансової стійкості станом на 31.12.2012р., наведених в таблиці, можна зробити висновок: платоспроможність та фінансова стійкість ПрАТ Добробут" мають позитивний рівень та свідчать про спроможність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі в майбутньому. На думку Аудитора, розрахункові показники свідчать про фінансовий стан Товариства як стійкий, та про вірогідність його подальшого функціонування. Аудиторський висновок, на думку Аудитора, умовно-позитивний, одним із аспектів цього визначення є те, що Аудитор не був присутній при проведенні інвентаризації наявних запасів та необоротних активів, оскільки ця дата передувала періоду проведення аудиту. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складено на десяти аркушах в трьох примірниках. Два примірники передаються Товариству, один примірник залишається у Аудитора. Керівник АФ "Аудит Прайс" Н.Ф. Шуточкіна Сертифікат Аудитора серії А № 003197, термін дії якого до 10.07.2016р. Дата видачі висновку 14.03.2013р. м. Миколаїв вул. 1-ша Слобідська 62 оф.307.