ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
17.05.2011
97.2900000
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк.
3. Звiт Наглядової ради за 2010 рiк.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
5. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2010 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2010 рiк.
6. Затвердження колективного договору.
7. Про змiну найменування Товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
9. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства в зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних право чинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
11. Прийняття рiшення про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю.
12. Обрання Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується та затвердження умов Договору з ним на обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства.
13. Обрання Зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується та затвердження умов Договору з ним.
14. Визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та припинення дiї (розiрвання) Договору з реєстратором Товариства на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства.
15. Визначення способу повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства та порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй.
16. Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) членiв органiв управлiння Товариства.
17. Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання з боку Товариства.
18. Утворення та обрання одноособового виконавчого органу Товариства.
19. Утворення та обрання Ревiзора Товариства.
20. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних право чинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.