ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Директор       Мезник Олександр Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
20.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Добробут"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03765565
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Миколаївська область
     Район Братський
     Поштовий індекс 55444
     Населений пункт с. Миролюбiвка
     Вулиця, будинок Молодiжна, 1
     Міжміський код, телефон та факс (05131) 9-32-43, (05131) 9-14-84
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
    Річна інформація опублікована у дIн Вiдомостi ДКЦПФР
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація дIн
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)