ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  4074.000  6670.000   0.000  0.000  4074.000   6670.000
  - будівлі та споруди  42.900  42.900  0.000  0.000  42.900   42.900
  - машини та обладнання  2598.200  4176.100  0.000  0.000  2598.200  4176.100
  - транспортні засоби  1312.900  2329.000  0.000  0.000  1312.900  2329.000
  - інші  120.000  122.000  0.000  0.000  120.000  122.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  4074.000  6670.000  0.000  0.000  4074.000  6670.000
Опис:  На початок звiтного перiоду залишкова вартiсть основних засобiв становить 4074,0 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду - 6670,0 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду склав 44%.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
10113.000 8563.000
4078.000 4078.000
4078.000 4078.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(10113.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(4078.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.