ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Закрите сiльськогосподарське акцiонерне товариство "Добробут" створене в процесi реорганiзацiї Сiльськогосподарського пайового товариства iм. Щорса с. Миролюбiвка Братського району Миколаївської областi (надалi - "СПТ") та є його правонаступником.
У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 травня 2011 року змiнено тип акцiонерного товариства з Закритого акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне товариство. Приватне акцiонерне товариство "Добробут" є правонаступником Закритого сiльськогосподарського акцiонерного товариства "Добробут" за усiма правами та обов'язками.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Приватне акцiонерне товариство "Добробут" створене у формi акцiонерного товариства. Вищим органом управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв. Поточною дiяльнiстю Товариства керує директор Товариства. Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Ревiзор здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства вiдповiдно до законодавства України, Статуту i внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб за звiтний перiод не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк ведеться з використанням журнально-ордерної системи згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом "Про облiкову полiтику" вiд 01.01.2011р.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного Акцiонерного Товариства
"ДОБРОБУТ"
станом на 31.12.2011 р.

10 березня 2012р. м. Миколаїв

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) пiдготовлено для Приватного Акцiонерного Товариства "Добробут" з подальшим поданням одного з екземплярiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Одержувачем аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) є Голова правлiння ПрАТ "Добробут".
Аудиторською фiрмою згiдно договору №5 вiд 08.02.2012р. проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Приватного Акцiонерного Товариства "Добробут", що додається, яка включає Баланс станом на 31.12.2011р. i звiти: про сукупнi прибутки та збитки, про змiни у власному капiталi та про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є нацiональнi Положення (стандарти) бухгалтерського облiку України.
Аудиторську перевiрку проведено на вiдповiднiсть вимогам Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. за №1360 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", яке зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011р. за № 1358I20096, а також згiдно з вимогами:
- Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125 - XII вiд 22.04.1993р., у редакцiї Закону України вiд 14.09.2006р. №140-V;
- Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2010р., якi затвердженi рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 р. за №122I2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної Федерацiї бухгалтерiв" (далi по тексту "МСА").
В ходi перевiрки Аудитор також керувався такими нормативно-правовими документами, а саме Законами України:
"Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006р.; "Про акцiонернi Товариства" вiд 27.04.2010р. №2154-VI та "Про господарськi товариства" №1576- XII вiд 19.09.1991р. зi змiнами та доповненнями;
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 16.07.1999р., та iншими нормативними документами.
1.ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Аудиторська перевiрка проведена Аудиторською фiрмою "АУДИТ ПРАЙС", в формi приватного пiдприємства, зареєстрованого Реєстрацiйно-лiцензiйною палатою Миколаївського Мiськвиконкому 18.11.1998р. за №12284, та перереєстрованого, 14.11.2011р. Виписка Серiї ААБ за №199357, номер запису до ЄДР 15221200000017103. Дiяльнiсть фiрми здiйснюється на пiдставi: Свiдоцтва № 2012 вiд 26.01.2001р., що внесене до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi та видане Аудиторською палатою України, згiдно Рiшення АПУ вiд 26.01.2006р. термiн дiї якого 23.12.2015р., а також: Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, Реєстровий №000870, Серiя А вiд 09.11.2004р. термiн дiї свiдоцтва з 01.09.2011р. по 10.07.2016р., яке видане Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України; Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв Серiї АБ 001460, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 05.07.2011р., рiшення №873, термiн дiї якого до 23.12.2015р. Юридична адреса: м. Миколаїв, пр. Ленiна, 120. Мiсце знаходження: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, 62, телефон 36-84-66, 55-20-47. Аудиторська перевiрка проведена Аудитором України Шуточкiною Нелею Феофанiвною, Сертифiкат серiї А №003197 вiд 10 липня 1997р., яким присвоєна квалiфiкацiя аудитора з правом здiйснення аудиту пiдприємств та господарських товариств, за винятком банкiв, що продовжений до 10.07.2016р.
2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
Приватне Акцiонерне Товариство "Добробут", Миколаївська обл.. Братський р-н, с. Миролюбiвка, код ЄДРПОУ -03765565, правовий статус суб'єкта юридична особа, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ - 230 - акцiонерне товариство. Iнституцiйний сектор економiки за КIСЕ S.11002 Приватнi нефiнансовi корпорацiї.
Приватне Акцiонерне Товариство "Добробут" є правонаступником Закритого Сiльськогосподарського Акцiонерного Товариства "Добробут" за усiма правами та обов'язками, яке змiнило своє найменування у зв'язку iз приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Закрите Сiльськогосподарське Акцiонерне Товариство "Добробут" було створене в процесi реорганiзацiї Сiльськогосподарського пайового товариства iменi Щорса с. Миролюбiвка Братського району Миколаївської областi, i є повним його правонаступником. Все майно, товари, обiговi кошти та дозвiльнi документи, що вiдносилися до ЗСАТ "Добробут" є дiйсним (чинним) для Приватного акцiонерного Товариства "Добробут."
Товариство зареєстровано 17.11.1999р., номер запису до ЄДР 15051200000000132, та перереєстровано Братською районною державною адмiнiстрацiєю Миколаївської областi, Виписка Серiї ААВ №299709 вiд 20.02.2012р.
Нова редакцiя Статуту Приватного Акцiонерного Товариства "Добробут" затверджена Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ЗСАТ "Добробут" Протокол №1 вiд 17.05.2011р., та зареєстрована Братською районною державною адмiнiстрацiєю Миколаївської областi 14.07.2011р. за №15051050021000132. Згiдно вказаної редакцiї Статутний капiтал Товариства становить 4078500,00 грн.(Чотири мiльйони сiмдесят вiсiм тисяч п'ятсот грн. 00 коп.), який подiлений на 4078500 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00грн. кожна.
Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй, виданого Миколаївським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за № 36I14I1I11 вiд 01.06.2011р. (дата видачi 06.10.2011р.), засвiдчується випуск акцiй Товариства на загальну суму 4078500,00 грн. номiнальною вартiстю 1,00 грн., кiлькiстю 4078500 штуки, форма випуску яких бездокументарна.
Метою дiяльностi Товариства, згiдно Статуту, є виробнича, комерцiйна дiяльнiсть, спрямована на одержання прибутку на вкладений капiтал та на задоволення на основi отриманого прибутку соцiально-економiчних iнтересiв акцiонерiв та членiв трудового колективу АТ, якi не є акцiонерами Товариства. Предметом дiяльностi Товариства є виробництво сiльськогосподарської продукцiї; переробка i реалiзацiя виробленої Товариством продукцiї.
Згiдно Довiдки держкомiтету статистики АБ №356926 вiд 13.02.2012р. про включення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, основними видами дiяльностi є : 01.11.0 - Вирощування зернових та технiчних культур; 01.21.0 - Розведення великої рогатої худоби; 01.22.0 - Розведення овець, кiз, коней; 01.23.0 - Розведення свиней; 01.24.0 - Розведення птицi; 01.41.0 - Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту.
Товариство є суб'єктом спецiального режиму оподаткування податком на додану вартiсть, що пiдтверджується Свiдоцтвом НБ №084999, виданим Єланецькою МДПI.
Товариство має самостiйний баланс, розрахунковий рахунок.
Голова правлiння -Мезник Олександр Миколайович.
Головний бухгалтер - Мартин Алла Вiкторiвна.
3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, чинних в Українi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, а також вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Таким чином, вiдповiдальнiсть за вищевикладене, покладається на керiвництво суб'єкта господарювання.
4.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту та вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Приватним Акцiонерним Товариством "Добробут" фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки, але ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних запасiв та необоротних активiв, оскiльки дата проведення iнвентаризацiї передувала перiоду проведення аудиту. Через характер облiкових запасiв ПрАТ "Добробут" Аудитор не мав змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур.
5. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ
На думку Аудитора, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться в попередньому параграфi, отримано достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, якi свiдчать, що фiнансова звiтнiсть Приватного Акцiонерного Товариства "Добробут" станом на 31.12.2011р. складена у всiх суттєвих аспектах згiдно з вимогами застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi та вiдповiдає встановленим нормативам облiку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi. Фiнансова звiтнiсть забезпечує адекватнi розкриття: суттєвих облiкових полiтик, якi були обранi i застосованi та є належними; даних у такий спосiб, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти вплив суттєвих операцiї i подiй на iнформацiю, подану у фiнансовiй звiтностi, яка є достовiрною i зрозумiлою. Облiковi оцiнки, якi здiйсненi управлiнським персоналом, є об'рунтованими.
6.РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) замовлено Керiвництвом Приватного Акцiонерного Товариства "Добробут". Метою проведення аудиту є перевiрка достовiрностi i повноти фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2011р. для формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi, а також вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним головної книги. Одержувачем аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) є Голова правлiння ПрАТ "Добробут". Можливими користувачами висновку є Учасники Товариства та iншi органи, i особи вiдповiдно до чинного законодавства України, крiм Установ банку.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур за для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження Аудитора. Перевiрка проводилась з вiдома Голови правлiння та Головного бухгалтера за даними бухгалтерського облiку, у перiод дiяльностi Товариства з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. Пiд час аудиторської перевiрки, яка проводилась з 08.02.2012р. по 10.03.2012р. Аудитором, згiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), здiйснено планування перевiрки та виконання аудиторських процедур з метою забезпечення об'рунтованої впевненостi в тому, що звiти не мiстять суттєвих помилок та викривлень. Аудиторська перевiрка включила в себе тестування доказiв, якi пiдтверджують суми, та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Протягом аудиторської перевiрки були оцiненi застосованi в Товариствi принципи бухгалтерського облiку, яких дотримувалися при пiдготовцi звiтiв, а також проведена оцiнка загального подання фiнансових звiтiв. Для аудиторської перевiрки були використанi:
" установчi та реєстрацiйнi документи ПрАТ, накази; "Про облiкову полiтику" та "Про проведення iнвентаризацiї".
" облiковi регiстри синтетичного та аналiтичного облiку, первиннi документи, бухгалтерська статистична звiтнiсть, головна книга та вiдомостi по рахунках 10 "Основнi засоби" та 12 "Нематерiальнi активи"; 36 "Розрахунки з покупцями" та 63 "Розрахунки з постачальниками"; 377 "Розрахунки з iншими дебiторами" та 685 "Розрахунки з iншими кредиторами"; 20 "Виробничi запаси", 26 "Готова продукцiя" та 28 "Товари"; 30 "Каса" та 31 "Рахунки в банках" та iншi розрахунки, якi необхiднi для аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi за 2011р.;
" Баланс станом на 31.12.2011р. та вiдповiднi звiти: "Про фiнансовi результати", "Про рух грошових коштiв", "Про власний капiтал", "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" за 2011 р.
Аудиторською перевiркою охопленi наступнi питання: облiк та формування статутного капiталу; облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, визначення амортизацiї та облiк товарно-матерiальних цiнностей; облiк коштiв та розрахункiв, облiк формування складу витрат; облiк реалiзацiї товарiв та наданих послуг; визначення фiнансових результатiв та адекватнiсть розподiлу прибутку вiдповiдно до Статуту, а також вiдповiднiсть бухгалтерського облiку вимогам чинного законодавства.
В цiлому аудиторська перевiрка проводилась вибiрковим методом, крiм того були використанi методи зрiвняння показникiв звiтностi з даними облiкових регiстрiв та вiдомостями, методи обчислень та суцiльно-вибiрковий метод, математичнi та аналiтичнi моделi бухгалтерського облiку. Аудитором проведено аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Товариства у вiдповiдностi до МСА №700 (переглянутий) "Формування думки та надання звiту аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв", згiдно якого аудитори надають висновок про фiнансову звiтнiсть загального призначення, пiдготовлену у вiдповiдностi до концептуальної основи фiнансової звiтностi, метою якої є досягнення справедливого вiдображення i задоволення потреб в загальнiй iнформацiї широкого дiапазону користувачiв. Цей МСА розглядає обставини, при яких аудитори можуть надавати безумовно - позитивний висновок, а необхiдностi в модифiкацiї висновку у аудитора немає.
Крiм того, при проведенi аудиторської перевiрки використовувалися МСА: №720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти", №320 "Суттєвiсть аудиту", №500 "Аудиторськi докази", №300 "Планування аудиту фiнансових звiтiв", №570 "Безперервнiсть", №240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", №315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища" та iншi.
За перiод, що перевiрявся, розпорядником господарсько-фiнансової дiяльностi був Голова правлiння - Мезник Олександр Миколайович.
Вiдповiдальнiсть за змiст, повноту та достовiрнiсть фiнансових документiв, правильнiсть пiдготовки фiнансового звiту, а також вiрнiсть вiдображення даних у фiнансових звiтах, наданих Аудитору для перевiрки, несе керiвництво Приватного Акцiонерного Товариства "Добробут".
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо пiдтвердження фiнансових звiтiв на пiдставi результатiв аудиторської перевiрки та надання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора).
7. ЗМIСТОВА ЧАСТИНА АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ
Фiнансово-господарська дiяльнiсть ПрАТ "Добробут" здiйснюється вiдповiдно до вимог чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам законодавчих i нормативних актiв. Фiнансова звiтнiсть складена за даним облiку та у вiдповiдностi до вимог нацiональних нормативiв (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Данi, вiдображенi в Балансi, пiдтверджуються залишками на рахунках активiв i зобов'язань. Аналiз статей Звiту про фiнансовi результати дає реальну iнформацiю про доходи i витрати, про прибутки i збитки, отриманi в наслiдок дiяльностi Товариства за рiк. Податковий облiк Аудитором не перевiрявся, так як це не входило до умов вказаного договору.
Бухгалтерський облiк. Аудитором проведена перевiрка бухгалтерського облiку Товариства. Встановлено, що бухгалтерський облiк ведеться з використанням меморiально-ордерної системи згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України", а також з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, забезпечує своєчасне та повне вiдображення всiх господарських операцiй за вiдповiдними рахунками i параметрами та надання необхiдної iнформацiї користувачам про стан активiв, зобов'язань, результатам фiнансової дiяльностi. Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом "Про облiкову полiтику", в якому вiдображена методологiя ведення бухгалтерського облiку i надання iнформацiї у фiнансових звiтах, та протягом звiтного перiоду, була незмiнною.
Iнвентаризацiя (перевiрка наявностi, стану та оцiнка) активiв та зобов'язань проводилась в строки та за порядком, засвiдченим Наказом керiвництва на пiдставi вимог чинного законодавства. Аудитор особисто не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних запасiв та необоротних активiв, оскiльки ця дата передувала перiоду проведення аудиту, а ознайомився з iнвентаризацiйними вiдомостями та результатами проведення iнвентаризацiї, але у Аудитора iснує неминучий ризик того, що навiть деякi суттєвi викривлення можуть залишитися невиявленими.
Аудиторська перевiрка почалась з процедури порiвняння залишкiв по рахунках на кiнець попереднього та початок звiтного перiодiв. При перевiрцi факт розбiжностi залишкiв не встановлений. У зв'язку з обмеженням часу для проведення перевiрки, перевiрку здiйснено на вибiркових умовах пiдтвердження числових даних i пояснень, якi вiдображенi в бухгалтерськiй звiтностi.
Висновок щодо розкриття iнформацiї за видами активiв:
Класифiкацiя, оцiнка, вiдображення в активi балансу всiх видiв активiв, тобто ресурсiв, контрольованих Товариством в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується призведе до надходження економiчних вигод у майбутньому, вiдповiдає визначеним основам бухгалтерського облiку.
КЛАСИФIКАЦIЯ АКТИВIВ (за їх видами):
Основнi засоби складаються з будинкiв та споруд, машин i обладнання, транспортних засобiв та iнших основних засобiв. Згiдно балансу основнi засоби станом на 31.12.2011р. складають: первiсна вартiсть - 11797тис.грн.; залишкова вартiсть - 6670тис.грн.; знос - 5127тис.грн. В звiтному перiодi має мiсце придбання основних засобiв на загальну суму 2915тис.грн., а саме: машини та обладнання - 1899тис.грн., транспортнi засоби - 1016тис.грн.; вибуло основних засобiв на загальну суму 508тис.грн. (транспортнi засоби). В бухгалтерському звiтi основнi засоби, їх рух враховуються за вартiстю, пiдтвердженою первинними документами. Порядок нарахування зносу (амортизацiї) основних засобiв визначається прямолiнiйним методом. Облiк основних засобiв вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженим Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 92 вiд 27.04.2000р.
Довгостроковi бiологiчнi активи - 114тис.грн., це продуктивна худоба. В звiтному перiодi має мiсце надходження довгострокових бiологiчних активiв на загальну суму 39тис.грн., та вибуття на загальну суму 30тис.грн.
Виробничi запаси на кiнець звiтного перiоду становлять 2389тис.грн., це сировина i матерiали, запаснi частини, матерiали сiльськогосподарського призначення. Поточнi бiологiчнi активи - 436тис.грн. Незавершене виробництво - 1133тис.грн., це витрати пов'язаннi з осiнньо-польовими роботами, якi проводились пiд майбутнiй врожай. Готова продукцiя - 15тис.грн., це сiльськогосподарська продукцiя. Всi матерiальнi ресурси Товариства вiдображаються в облiку i звiтностi за їх фактичною собiвартiстю, яка визначається на пiдставi первинних документiв вiдповiдно до чинного законодавства. Облiк виробничих запасiв вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №9 "Запаси", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №246 вiд 20.10.1999 р.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги вiдсутня.
Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi - 15тис.грн., у т.ч. в касi - 6тис.грн.
На думку Аудитора, вiдображення роздiлу Балансу "Активи" в сумi 10772тис.грн. визначено вiрно.
Висновок щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання.
Визнання, оцiнка та вiдображення в пасивi балансу Товариства його заборгованостей, якi виникли в наслiдок минулих подiй i погашення яких, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, вiдповiдає визначеним основам бухгалтерського облiку.
Забезпечення виплат персоналу (резерв вiдпусток працiвникiв) - вiдсутнiй, який доцiльно було б нараховувати, щоб в подальшому уникнути непередбачуваних витрат.
Поточнi зобов'язання: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 535тис.грн., та є реальною, на пiдтвердження чого має мiсце Акт звiрки взаєморозрахункiв. На кiнець звiтного перiоду iснують поточнi зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежiв - 47тис.грн., з оплати працi - 77тис.грн. На думку Аудитора, облiк зобов'язань вiдповiдає Положенню (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №20 вiд 31.01.2000р.
8 ВИСНОВОК ЩОДО РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ
ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Розмiр власного капiталу Товариства станом на 31.12.2011р. складає в сумi 10113тис.грн., а саме:
Статутний капiтал Товариства, згiдно статуту, складає в сумi 4078500,00грн. (Чотири мiльйони сiмдесят вiсiм тисяч п'ятсот грн. 00 коп.), який сформовано шляхом передачi акцiонерами-фiзичними особами своїх майнових прав, набутих у результатi реорганiзацiї КСП iм. Щорса, у власнiсть Закритого Сiльськогосподарського Акцiонерного Товариства "Добробут", у виглядi грошових коштiв та iншим майном та стало правонаступником в результатi змiни назви на Приватне Акцiонерне Товариство "Добробут".
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2011р. в сумi 4078500,00грн сформовано в повному обсязi та у встановленi законодавством строки. Майно Товариства складається з основних фондiв та обiгових коштiв, а також iнших майнових цiнностей. Порядок формування Статутного капiталу у Товариствi регулюється законодавством та установчими документами. Для облiку наявностi та змiн Статутного капiталу призначено аналiтичний рахунок "40" "Статутний капiтал," який ведеться без порушень.
Аудитором пiдтверджується адекватнiсть формування Статутного капiталу Товариства станом на 31.12.2011р.
Iнший додатковий капiтал - 1718тис.грн. Резервний капiтал - 802тис.грн. Нерозподiлений прибуток - 3515тис.грн., який збiльшено в звiтному перiодi на суму отриманого прибутку в розмiрi 1550тис.грн.
Разом роздiл балансу "Власний капiтал" визначено в сумi 10113тис.грн., що бiльше розмiру Статутного капiталу на суму 6035тис.грн. Це обумовлено наявнiстю додаткового та резервного капiталiв.
На думку Аудитора, роздiл балансу "Пасив" в сумi 10772тис.грн. визначено вiрно.
9.ВИСНОВОК ЩОДО РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ
ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Основним джерелом отримання доходу Товариства є виробництво сiльськогосподарської продукцiї; переробка i реалiзацiя виробленої продукцiї; виробництво продуктiв харчування, збирання, закупка, переробка i реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї на територiї України та за її межами. Дохiд вiд реалiзацiї визначався згiдно Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997р. №283I97ВР (зi змiнами та доповненнями), Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI (зi змiнами та доповненнями) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №15 "Доходи", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №290 вiд 29.11.1999р.
Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi фiнансовi результати дiяльностi Товариства обчисленi згiдно до вимог чинного законодавства. Класифiкацiя та оцiнка доходу та витрат проводиться вiдповiдно до встановлених вимог, зокрема Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. У фiнансовому звiтi "Про фiнансовi результати" надано користувачам повну iнформацiю про доходи, витрати та фiнансовий результат вiд дiяльностi Товариства. Зокрема, Товариством за звiтний перiод отримано дохiд в сумi 14554тис.грн. В операцiйному перiодi дохiд бiльший в порiвняннi з минулим перiодом. Витрати склали в сумi 13004тис.грн За звiтний перiод Товариством отримано прибуток в сумi 1550тис.грн., про що свiдчать данi узагальненої iнформацiї про доходи та витрати Ф.2 "Звiт про фiнансовi результати".
10. ДУМКА АУДИТОРА
ЩОДО IНШОЇ ДОПОМIЖНОЇ IНФОРМАЦIЇ
10.1.Визначення вартостi чистих активiв ПрАТ "Добробут":
тис.грн.
Активи Довгосторковi та поточнi зобов'язання Розмiр Власного капiталу
(ст.1 - ст.2) Розмiр Статутного капiталу Вартiсть чистих активiв
(ст.3 - ст.4)
1 2 3 4 5
10772 659 10113 4078 6035
Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства (ст.155 Цивiльного Кодексу України), яка розрахована у вiдповiдностi до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств" схвалених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. за № 485.
10.2. Виконання значних правочинiв.
Значних правочинiв, що бiльше десяти вiдсоткiв вартостi чистих активiв, якi можуть вплинути на ринкову вартiсть акцiй Товариства, за даними рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", у ПрАТ не має.
10.3. Корпоративне управлiння i стан внутрiшнього аудиту Товариства.
Корпоративне управлiння Товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" здiйснюється, згiдно Статуту, Наглядовою радою та Ревiзiйною комiсiєю. На пiдставi проведеної аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi за 2011р. має мiсце використання управлiнським персоналом припущень про безперервнiсть дiяльностi Товариства у вiдповiдностi до МСА №570 "Безперервнiсть".
У Аудитора розбiжностей з керiвництвом стосовно облiкової полiтики Товариства не було. Внутрiшнiй аудитор в Товариствi вiдсутнiй.
10.4. Iдентифiкацiя та оцiнка Аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Проведена iдентифiкацiя та оцiнка Аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА №240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", в результатi якої виявлено: у фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкрита достатньо - суттєвих викривлень за рахунок шахрайства не виявлено, суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю немає.
10.5. Особлива iнформацiя.
Аудитором не виявлена особлива iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених у ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та у вiдповiдностi до МСА №720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти".
11. АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОГО СТАНУ
ПрАТ "ДОБРОБУТ"
Для об'єктивної оцiнки рiвня самостiйностi, платоспроможностi, фiнансової незалежностi проведено аналiз показникiв фiнансового стану Товариства, який оснований на балансових даних та звiту про фiнансовi результати станом на 31.12.2011р. Аналiз фiнансового стану виконаний з повною впевненiстю в тому, що звiтнiсть, яка представлена, не мiстить суттєвих помилок.
№ пIп
Показники Орiєнтоване позитивне значення показника Станом на 31.12.10р Станом на 31.12.11р Рiзниця (показник 2011 р. - показник 2010 р.)
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi =
(Грошовi кошти та їх еквiваленти) I (Короткостроковi зобов'язання) =
ф.1(р.220+р.230+р.240)I ф.1р.620 0,25-0,5 2,18 0,02 -2,16
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) =
(Грош. кошти та їх еквiваленти + Запаси + Дебiтор. заборг-сть) I
(Короткостроковi зобов'язання) = ф.1 р.260Iф.1 р.620 1,0-2,0 15,33 6,05 -9,28
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) =
(Власнi кошти)I(Вар-ть майна) =
ф. 1 р.380 I ф.1 р.640 0,25-0,5 0,97 0,94
-0,03
4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) =
(Кредиторська заборгованiсть) I (Власний капiтал) =
ф.1(р.430+р.480+р.620+р.630)I ф.1р.380 0,5-1,0 0,04 0,07 0,03
5 Аналiз рентабельностi пiдприємства
5.1 Коефiцiєнт рентабельностi активiв =
ф. 2 (р.220 або р.225) I
ф.1 (р.280 (гр.3)+р.280 (гр.4)) I 2 0,37 0,16 -0,21
5.2 Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу =
ф. 2 (р.220 або р.225) I
ф.1 (р.380(гр.3)+ р.380 (гр.4)) I 2 0,39 0,17 -0,22
5.3 Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi=
ф. 2 (р.220 або р. 225) I
ф.2 р.035 0,28 0,12 -0,16
5.4 Коефiцiєнт рентабельностi продукцiї =
(ф.2 р.100 (або р.105)+090-060) I ф.2 (р.040+070+080) 0,41 0,02 -0,39
6 Чистi активи Товариства =
(стр. 280 Балансу - рядки 430,480,620,630) 8563 10113 1550

7 Питома вага роздiлу Власний капiтал до Статутного капiталу = ф.1 ряд.380I ф.1 ряд.300 Статутний капiтал складає 4078тис.грн. 2,10 2,48 0,38
Показники лiквiдностi дозволяють визначити спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання. Фiнансова стiйкiсть характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв Товариства, незалежнiсть вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Показники рентабельностi характеризують використання Товариством його ресурсiв.
12. ВИСНОВОК ЩОДО ПЕРЕВIРКИ ФIНАНСОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI
ПрАТ "ДОБРОБУТ"
Ми вважаємо, що отримано достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, якi свiдчать, що фiнансова звiтнiсть Приватного Акцiонерного Товариства "Добробут" станом на 31.12.2011р. складена у всiх суттєвих аспектах згiдно з вимогами застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, достовiрно вiдображає фiнансовий стан Товариства та вiдповiдає встановленим нормативам облiку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi.
В звiтному перiодi дохiд бiльший в порiвняннi з минулим перiодом, Товариством отримано прибуток в сумi 1550тис.грн. Активи Товариства в операцiйному перiодi збiльшились за рахунок вартостi основних засобiв та незавершеного виробництва, поточнi зобов'язання в порiвняннi з минулим перiодом також збiльшились за рахунок кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та поточних зобов'язань за розрахунками.
При проведеннi перевiрки Аудитором була визначена вартiсть чистих активiв Приватного Акцiонерного Товариства "Добробут". Встановлено, що вартiсть чистих активiв Товариства значно бiльша розмiру Статутного капiталу. Це характерно для Товариств з динамiчним розвитком i вiдповiдає вимогам чинного законодавства (ст. 155 Цивiльного Кодексу України) та позитивно впливає на вартiсть акцiй Товариства.
На пiдставi вiдносних показникiв лiквiдностi та фiнансової стiйкостi станом на 31.12.2011р., наведених в таблицi, можна зробити висновок: платоспроможнiсть та фiнансова стiйкiсть ПрАТ Добробут" мають позитивний рiвень та свiдчать про безперервнiсть.
На думку Аудитора, розрахунковi показники свiдчать про фiнансовий стан Товариства як стiйкий, та про вiрогiднiсть його подальшого функцiонування.
Аудиторський висновок, на думку Аудитора, умовно-позитивний, у зв'язку з тим, що Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних запасiв та необоротних активiв, оскiльки дата проведення iнвентаризацiї передувала перiоду проведення аудиту. Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) складено на одинадцяти аркушах в трьох примiрниках. Два примiрники передаються Товариству, один примiрник залишається у Аудитора.

Керiвник АФ "Аудит Прайс" Н.Ф. Шуточкiна
Сертифiкат Аудитора серiї А № 003197,
термiн дiї якого до 10.07.2016р.
Дата видачi висновку 10.03.2012р.
м. Миколаїв вул. 1-ша Слобiдська 62 оф.307.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами продукцiї Товариства є вирощування зернових та технiчних культур, розведення свиней, надання послуг у рослинництвi, облаштування ландшафту.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Вартiсть активiв на початок звiтного перiоду становила 8869 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду збiльшилася та склала 10772 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Вартiсть основних засобiв емiтента за залишковою вартiстю на кiнець звiтного перiоду становить 6670 тис. грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть емiтента негативно впливає нестабiльнiсть чинного законодавства, великий податковий тиск.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства За звiтний перiод Товариством сплачено штрафних санкцiй на суму 2 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi пiдприємства вiдбувається за рахунок власних коштiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних на кiнець звiтного перiоду договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У наступному роцi Товариство планує зберегти основнi напрямки своєї дiяльностi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки емiтентом не проводяться.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент, протягом звiтного перiоду не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнформацiя вiдсутня.