ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  14360570
Місцезнаходження  Дніпропетровська область, 49094, м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №483524
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  05.08.2009
Міжміський код та телефон  (056) 716-53-30
Факс  (056) 716-10-49
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть Зберiгача цiнних паперiв
Опис  Послугами Зберiгача Товариство користується на пiдставi Договору про вiдкриття рахункiв власникам iменних цiнних паперiв №ЕМ-17I11 вiд 17.05.2011р.
 
Найменування  Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  м. Київ, 04107, м. Київ, Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  (044) 585-42-40
Факс  (044) 585-42-40
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Послугами депозитарiю Товариство користується на пiдставi Договору про обслуговування емiсiї №Е836I11 вiд 30.05.11р.
 
Найменування  Аудиторська фiрма "Аудит Прайс"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30243644
Місцезнаходження  Миколаївська область, Центральний, 54055, м. Миколаїв, 1-а Слобiдська, 62
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  2012
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  (0512) 36-84-66
Факс  (0512) 36-84-66
Вид діяльності  Аудиторська дiяльнiсть
Опис  Послугами аудитора Товариство користується на пiдставi Договору про надання аудиторських послуг.