ПрАТ "Добробут"

Код за ЄДРПОУ: 03765565
Телефон: (05131) 9-32-43
e-mail: dobrobut7@i.ua
Юридична адреса: 55444, Миколаївська область, Братський район, село Миролюбівка
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Особлива інформація на 19.04.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Мезник Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

19.04.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Добробут"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 55444, с. Миролюбiвка Братського р-ну Миколаївської обл., вул. Молодiжна, 1
4. Код за ЄДРПОУ 03765565
5. Міжміський код та телефон, факс (05131) 9-32-43, (05131) 9-14-84
6. Електронна поштова адреса dobrobut@pratdobrobut.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

19.04.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

77 (2331), Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

21.04.2016

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.pratdobrobut.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

21.04.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}